TERMENII SPECIFICI EN9100

1. GENERALITĂȚI 

În plus față de Termenii și condițiile generale pentru achiziții ale AMPLEXOR, Termenii EN 9100 definesc cerințele referitoare la standardul EN 9100 care trebuie îndeplinite de orice Furnizor al AMPLEXOR în contextul Serviciilor care i-au fost încredințate.

AMPLEXOR trebuie să se asigure că activitățile, Produsele și Serviciile sale îndeplinesc toate cerințele de reglementare aplicabile, precum și alte cerințe specificate în standardul EN 9100. Furnizorii joacă un rol important în atingerea acestor obiective. În consecință, aceștia trebuie să își verifice activitățile pentru a asigura calitatea Produselor/Serviciilor și, de asemenea, să se asigure că activitățile lor se desfășoară în cadrul unui sistem de calitate conform cu cerințele ISO 9001 și/sau EN 9100.

Acordul privind termenii și condițiile EN 9100 constituie parte integrantă din comanda de achiziție stabilită împreună cu Furnizorul. Confirmarea, acceptarea plății sau începerea executării comenzii de către Furnizor va constitui acceptarea necondiționată de către Furnizor a Termenilor și condițiilor generale EN9100 și a Condițiilor de achiziție ale AMPLEXOR.

2. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Furnizorii ale căror Produse sau Servicii fac obiectul unor Sisteme de management al calității aprobate trebuie să îndeplinească toate cerințele privind „Sistemele de management al calității/Industria aerospațială - Cerințe", inclusiv:

 • Cerințele pentru aprobarea Produsului, procedurilor, proceselor și echipamentelor
 • Cerințele privind calificarea personalului.
 • Cerințele privind sistemul de management al calității.
 • Identificarea și stadiul revizuirii specificațiilor, schițelor, cerințelor în materie de procese, instrucțiunilor de inspecție/verificare și a altor date tehnice relevante.
 • Cerințele privind proiectarea, testarea, verificarea, utilizarea inspecției statistice, verificarea (inclusiv metodele de producție) pentru acceptarea Produselor și instrucțiunile aferente de acceptare de către organizație și, după caz, elementele esențiale relevante, inclusiv caracteristicile-cheie, cerințele privind eșantioanele de testare (de exemplu, metoda de producție, numărul, condițiile de stocare) pentru aprobarea, inspecția/verificarea, investigarea sau auditul schițelor.
 • Cerințele privind necesitatea ca Furnizorul:
 • să informeze organizația cu privire la un Produs neconform,
 • să obțină aprobarea organizației cu privire la eliminarea Produsului neconform,
 • să informeze organizația cu privire la modificările aduse Produsului și/sau procesului, schimbarea Furnizorilor, schimbarea locului unității de producție și, dacă este necesar, să obțină aprobarea organizației în acest sens și
 • să creeze în lanțul de aprovizionare cerințele aplicabile, inclusiv cerințele AMPLEXOR,
 • să înregistreze cerințele de păstrare și dreptul de acces al organizației, al filialelor și furnizorilor AMPLEXOR și al autorităților de reglementare în zonele relevante din toate unitățile implicate în comandă și la toate registrele relevante, la orice nivel al lanțului de aprovizionare.

AMPLEXOR va asigura adecvarea cerințelor specificate privind achizițiile înainte de comunicarea acestora Furnizorului.

Furnizorul și eventualii subfurnizori relevanți trebuie să pună la dispoziție, la cererea AMPLEXOR, un manual privind Sistemul de management al calității. Acest Sistem de management al calității documentat trebuie să includă dispoziții pentru Furnizor pentru ca acesta să gestioneze competențele, să responsabilizeze și să asigure formarea tuturor membrilor personalului, dacă este necesar.

3. REALIZAREA PRODUSULUI/SERVICIULUI

Furnizorul aplică o metodologie de management al riscului.

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

1. GENERALITĂȚI

În sensul acestor Termeni și condiții generale, următorii termeni au semnificațiile de mai jos:

Termeni și condiții generale: acești termeni și condiții generale pentru achiziționarea Produselor și Serviciilor;

Comandă de achiziție: confirmarea scrisă a AMPLEXOR privind o cotație, propunere sau ofertă primită din partea Furnizorului trimisă Furnizorului prin poștă, fax sau în format digital;

Contract: un acord scris și/sau Comanda de achiziționare de Produse și/sau Servicii de către AMPLEXOR de la Furnizor, inclusiv alte documente prezentate de AMPLEXOR pentru a fi incluse în aceasta, cum ar fi, dar fără a se limita la orice specificație;

Defect: orice abatere de la Specificații sau de la orice funcționare necorespunzătoare a Produselor;

Articole: toate articolele, documentele, imaginile sau materialele de alt tip, precum modele, ștampile, schițe, instrumente sau alte tipuri de ajutoare, pe care AMPLEXOR le pune la dispoziția Furnizorului în legătură cu Contractul;

Produse: toate articolele, bunurile, materialele, mărfurile sau alte Produse, date, astfel cum se specifică în Comanda de achiziție sau în Contract, care sunt furnizate, livrate sau puse la dispoziție în alt fel sau care urmează să fie furnizate, livrate sau puse la dispoziția AMPLEXOR sau a Furnizorului pentru executarea Contractului;

Servicii: toate serviciile specificate în Comanda de achiziție sau în Contract, care sunt oferite, furnizate sau care urmează să fie furnizate în favoarea AMPLEXOR;

Specificații: specificațiile sau descrierea detaliată a Produselor sau a Serviciilor convenite de AMPLEXOR și Furnizor, inclusiv, dacă este cazul, specificațiile sau descrierile detaliate din cererile de cotații, cererile de propuneri, oferte și alte comunicări dintre AMPLEXOR și Furnizor. În cazul în care nu se furnizează o astfel de specificație sau descriere detaliată, specificația va fi cea care este convenită în mod obișnuit între părți sau, în cazul în care nu există o astfel de specificație/descriere, cea care se aplică în general în cadrul sectorului;

Furnizor: partea care furnizează Produsele și/sau Serviciile în favoarea AMPLEXOR;

Afiliat: în acest sens, Afiliații înseamnă orice altă entitate care controlează, este controlată sau deține controlul în comun cu AMPLEXOR. Termenii „control”, „care controlează” și „controlată” înseamnă dreptul de proprietate legală, profitabilă sau echitabilă, în mod direct sau indirect, asupra a peste 50 % din capitalul social emis sau a peste 50 % din drepturile de vot sau competența de a desemna, direct sau indirect, un membru al consiliului de administrație sau al unui organism de conducere similar.

AMPLEXOR: partea care comandă Produse și/sau Servicii de la Furnizor;

Datele AMPLEXOR: toate datele sau informațiile, inclusiv datele referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, obținute de Furnizor în momentul pregătirii Contractului sau pe parcursul executării Contractului, indiferent dacă astfel de date sau informații se referă la AMPLEXOR, la Afiliații săi sau la filialele sau furnizorii AMPLEXOR;

Livrare: livrarea Produselor de către Furnizor în conformitate cu clauza 5.1;

Software încorporat: software-ul necesar pentru utilizarea Produselor și care este încorporat și livrat ca parte integrantă a Produselor;

(Drepturi de) Proprietate intelectuală: (a) brevete, modele de utilitate, drepturi de autor, drepturi asupra unor baze de date și drepturi asupra unor mărci comerciale, denumiri comerciale, modele, know-how și prezentări de invenții (înregistrate sau neînregistrate); (b) cereri, republicări, confirmări, reînnoiri, prelungiri, divizări sau continuări pentru oricare dintre aceste drepturi; și (c) toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală și forme de protecție echivalente sau similare existente oriunde în lume; 

2. DOMENIU DE APLICARE

Acești Termeni și condiții generale se aplică tuturor cererilor de cotații, propuneri și oferte, tuturor comenzilor, acordurilor și altor raporturi juridice (inclusiv Comenzi de achiziție, Contracte și raporturi necontractuale sau precontractuale) între AMPLEXOR și Furnizor cu privire la comandarea, procurarea, primirea, livrarea, achiziționarea, furnizarea sau punerea la dispoziție în alt mod a Produselor sau Serviciilor, cu excepția și în măsura în care AMPLEXOR s-a abătut în scris de la acești Termeni și condiții generale.

Un Afiliat poate încheia, în nume propriu, cu Furnizorul un Contract pe baza acestor Termeni și condiții generale. Acești Termeni și condiții generale se aplică cu excepția cazului în care entitatea AMPLEXOR relevantă informează în timp util Furnizorul în scris că acești Termeni și condiții generale nu se aplică.

Atunci când AMPLEXOR și Furnizorul convin asupra oricărui tip de comandă, acord sau alt raport juridic pentru care se aplică acești Termeni și condiții generale, se consideră că Furnizorul a fost de acord cu aplicabilitatea acestor Termeni și condiții generale pentru viitoarele comenzi, acorduri și raporturi juridice privind achiziționarea de Produse sau Servicii.

3. RESPONSABILITĂȚILE FURNIZORULUI

Furnizorul livrează Produsele și prestează Serviciile:

 1. în conformitate cu Contractul și cu toate instrucțiunile AMPLEXOR;
 2. în conformitate cu legile și reglementările aplicabile;
 3. fără defecte și fără alte drepturi ale terților; și
 4. potrivite pentru un anumit scop specific indicat în Contract sau, în absența acestuia, potrivite pentru scopurile pentru care respectivele Produse și/sau Servicii ar fi utilizate în mod normal.

Furnizorul se asigură că Produsele sunt ambalate în conformitate cu standardele din industrie și într-un mod adecvat pentru a păstra și proteja Produsele.

Furnizorul se obligă să livreze Produsele/să presteze Serviciile în conformitate cu standardele de calitate și termenele de livrare specificate în Contract sau în Comanda de achiziție.

Furnizorul își asumă răspunderea deplină și exclusivă pentru orice accident sau boală profesională suferită de angajații săi și, în cazul subcontractării, de subcontractanții săi în legătură cu furnizarea Produselor și/sau prestarea Serviciilor.

Furnizorul este responsabil exclusiv pentru orice reclamație și/sau litigiu judiciar înaintat de angajații și/sau subcontractanții săi și, fără niciun fel de limitare, va apăra, va despăgubi și va exonera de răspundere AMPLEXOR pentru și împotriva oricărui tip de reclamație, procedură, acțiune, amendă, pierdere, costuri, daune și cheltuieli rezultate din sau legate de astfel de reclamații și/sau litigii judiciare și orice nerespectare a legislației, regulamentelor, codurilor de practică, orientărilor și a altor cerințe ale oricărui guvern sau agenție guvernamentală relevantă aplicabile Furnizorului, angajaților sau subcontractanților săi. Furnizorul se obligă să se prezinte în instanță pe propria cheltuială, dacă este solicitat de AMPLEXOR, recunoscând statutul său de angajator unic și exclusiv și să furnizeze AMPLEXOR toate documentele și informațiile solicitate, necesare pentru a asigura o apărare legală adecvată a AMPLEXOR în instanță. Dispoziția de mai sus nu se aplică în cazul în care datoria sau dauna a fost cauzată de o neglijență gravă sau de un act intenționat al AMPLEXOR.

AMPLEXOR este autorizată să efectueze orice plată datorată de Furnizor angajaților și/sau subcontractanților săi care prestează Serviciile sau furnizează Produsele în baza Contractului, datorată de Furnizor sau de subcontractanții săi, pentru a evita litigiile judiciare, garanțiile sau servituțile. Astfel de plăți se pot efectua prin reținerea creditelor Furnizorului, prin compensare sau în orice alt mod. Furnizorul va oferi orice ajutor solicitat de AMPLEXOR în legătură cu respectivele plăți și va despăgubi AMPLEXOR pentru toate plățile efectuate și/sau Produsele furnizate. 

4. EVALUAREA FURNIZORULUI

AMPLEXOR menține o Listă a furnizorilor aprobați. Evaluarea Furnizorilor va depinde de capacitatea acestora de a furniza componentele, materialele, Produsele/Serviciile necesare și de a respecta cerințele de calitate. Vor fi preferați Furnizorii cu sisteme de management certificate de o terță parte.

5. AUDITAREA FURNIZORULUI

AMPLEXOR poate utiliza rapoartele de performanță ale Furnizorilor, solicitările de acțiuni corective și/sau auditurile Furnizorilor ca metode principale de monitorizare a Furnizorilor.

Necesitatea auditurilor Furnizorului depinde de tipul de Produs/Servicii, de impactul Produsului/Serviciilor furnizate asupra calității finale și, după caz, de rapoartele de calitate sau de înregistrările privind calitatea utilizate anterior pentru a demonstra capacitatea și performanța Furnizorului.

AMPLEXOR își rezervă dreptul de a efectua un audit de sistem la sediul Furnizorului în termen de 15 zile lucrătoare de la notificare.

Furnizorul autorizează accesul filialelor și furnizorilor AMPLEXOR și al autorităților de reglementare la sediu pentru verificarea registrelor cu privire la furnizare.

6. PLATĂ, FACTURARE

În ceea ce privește Produsele livrate și/sau Serviciile prestate de Furnizor în conformitate cu Comanda de achiziție, AMPLEXOR va plăti Furnizorului prețul de achiziție prevăzut în Contract cu condiția ca factura să îndeplinească cerințele definite în Contract.

Furnizorul trebuie să prezinte facturile într-o formă care poate fi auditată, în conformitate cu legislația aplicabilă, cu principiile contabile general acceptate și cu cerințele specifice AMPLEXOR, care să conțină cel puțin următoarele informații:

 • Numărul individual al facturii
 • Numărul Comenzii de achiziție
 • Numele/adresa Furnizorului
 • Codul de înregistrare în scopuri de TVA/codul de identificare fiscală al entității Amplexor
 • Codul de înregistrare în scopuri de TVA/codul de identificare fiscală al Furnizorului
 • Cantitatea
 • Specificația Produselor și/sau Serviciilor
 • Prețul (valoarea totală facturată)
 • Moneda
 • Valoarea fiscală sau a TVA-ului
 • Numărul operatorului economic autorizat și/sau al autorizării exportatorului aprobat și/sau un alt număr de identificare vamală, dacă este cazul;
 • Termenii de plată și data plății

Facturile trebuie trimise la adresa de facturare specificată în Comanda de achiziție sau în Contract.

AMPLEXOR va plăti factura în conformitate cu termenii de plată conveniți în Contract.

AMPLEXOR își rezervă dreptul de a compensa sau de a reține plata pentru Produsele și/sau Serviciile care nu sunt furnizate în conformitate cu Comanda de achiziție sau Contractul.

7. LIVRAREA, PRESTAREA SERVICIILOR

Furnizorul trebuie să inspecteze Produsele înainte de expedierea acestora către AMPLEXOR.

Furnizorul este responsabil pentru toate testele și verificările Produsului în timpul primirii, producerii și inspecției finale a Furnizorului.

Pot fi necesare materiale și/sau certificate de proces care să însoțească transporturile. Furnizorul va fi informat în comanda de achiziție cu privire la aceste cerințe. Prin efectuarea transportului, Furnizorul confirmă faptul că Produsele respectă cerințele din comanda de achiziție.

Furnizorul trebuie să respecte cu strictețe calendarul transportului, livrării sau finalizării specificate în comanda de achiziție. În eventualitatea oricărei întârzieri anticipate sau reale, Furnizorul va informa prompt AMPLEXOR, indicând motivele întârzierii și acțiunile întreprinse pentru a depăși și a reduce la minimum întârzierea și va furniza AMPLEXOR un program de recuperare.

Dacă nu se convine altfel în Contract, Produsele sau Serviciile vor fi livrate la locul specificat în Comanda de achiziție  sau, cazul în care nu a fost specificat un astfel de loc, la sediul AMPLEXOR.

Produsele vor fi livrate, iar Serviciile vor fi furnizate în timpul programului de lucru al AMPLEXOR, cu excepția cazului în care AMPLEXOR solicită altfel.

La Livrare, Furnizorul (sau operatorul său desemnat) furnizează AMPLEXOR o notă de livrare și orice alt document similar necesar. Dacă AMPLEXOR a aprobat livrarea parțială, respectiva notă de livrare trebuie să includă, de asemenea, soldul restant.

Dreptul de proprietate asupra mărfurilor trece la AMPLEXOR în momentul Livrării.

8. NECONFORMITĂȚI

Materialele neconforme nu vor fi expediate către AMPLEXOR fără consimțământul scris în prealabil.

AMPLEXOR trebuie să fie informat imediat, iar Furnizorul trebuie să obțină aprobarea scrisă a  AMPLEXOR pentru deciziile cu privire la Produsele/Serviciile neconforme.

La cererea reprezentantului pentru achiziții sau a reprezentantului pentru calitate din cadrul AMPLEXOR, Furnizorul va asigura acțiuni corective privind defectele sau neconformitățile Produsului furnizorului. Furnizorul se angajează să stabilească și să aplice acțiuni corective adecvate pentru a corecta orice funcționare defectuoasă. AMPLEXOR va asigura eficacitatea acțiunilor aplicate.

9. ACCEPTARE

Livrarea Produselor sau prestarea Serviciilor nu poate fi considerată ca reprezentând o acceptare de către AMPLEXOR a respectivelor Produse sau Servicii.

AMPLEXOR va dispune de un interval de timp rezonabil pentru inspectarea sau testarea Produselor și/sau a Serviciilor și pentru raportarea defectelor Furnizorului.

Dacă un defect al Produselor și/sau Serviciilor nu a putut fi detectat în mod rezonabil în timpul inspecției, AMPLEXOR va dispune de un interval de timp rezonabil pentru a notifica un astfel de defect după ce acesta a devenit evident și/sau pentru a respinge Produsele/Serviciile.

Părțile pot conveni asupra unei anumite proceduri de acceptare, caz în care acceptarea va face obiectul unei declarații scrise de acceptare din partea AMPLEXOR. Furnizorul trebuie să informeze în prealabil în scris AMPLEXOR într-un termen rezonabil atunci când Produsele și/sau Serviciile sunt gata pentru acceptare.

AMPLEXOR poate aplica orice remediere definită în Contract pentru orice Produs sau Serviciu respins.

10. ÎNTÂRZIERE

În cazul în care livrarea Bunurilor sau prestarea Serviciilor nu respectă termenul (termenele) convenit(e), AMPLEXOR poate:

 • Să rezilieze Contractul în întregime sau parțial sau poate anula Comanda de achiziție;
 • Să refuze orice livrare ulterioară a Produselor sau orice prestare ulterioară a Serviciilor;
 • Să recupereze de la Furnizor toate cheltuielile suportate în mod rezonabil de către AMPLEXOR pentru obținerea Produselor și/sau a Serviciilor în locul altui furnizor
 • Să solicite daune-interese pentru eventuale costuri, pierderi, cheltuieli și daune-interese compensatorii suportate de AMPLEXOR, care pot fi atribuite întârzierii Furnizorului și
 • Să solicite daunele-interese compensatorii astfel cum sunt convenite în Contract, dacă este cazul.
11. GARANȚII ȘI MĂSURI REPARATORII

Furnizorul garantează că Produsele și/sau Serviciile sunt conforme cu Contractul/Comanda de achiziție, incluzând dar fără a se limita la responsabilitățile Furnizorului astfel cum sunt definite în clauza 3.

Furnizorul garantează că Produsele sunt noi și nefolosite la data Livrării și nu se vor defecta pe parcursul perioadei de garanție.

12. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Furnizorul conferă AMPLEXOR drepturi de Proprietate intelectuală depline asupra Produselor care rezultă din Servicii. De asemenea, Furnizorul este de acord ca, la cererea AMPLEXOR și pe propria cheltuială, să ia toate măsurile necesare pentru a perfecta dreptul de Proprietate intelectuală al AMPLEXOR.

Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor Produselor create de Furnizor sau pentru care Furnizorul a obținut licență înainte sau  în afara unui Contract [drepturi de proprietate (DPI) preexistente] vor rămâne în proprietatea Furnizorului (sau a proprietarului terț). În măsura în care drepturile de proprietate intelectuală preexistente sunt încorporate în Produsele care rezultă din Servicii, Furnizorul acordă sau se angajează să se asigure că proprietarul terț acordă AMPLEXOR și Afiliaților săi o licență valabilă la nivel mondial, irevocabilă, transferabilă, neexclusivă, fără redevențe pentru a utiliza drepturile de proprietate intelectuală preexistente ca parte a respectivelor Produse, inclusiv dreptul de a îmbunătăți, dezvolta, comercializa, distribui, sublicenția sau utiliza în alt mod astfel de drepturi de proprietate intelectuală preexistente.

Furnizorul trebuie să precizeze în scris și înainte de Livrare toate software-urile de tip „open source” conținute sau utilizate de Software-ul încorporat, dacă este cazul, și să solicite acordul scris al AMPLEXOR. Furnizorul este de acord să înlocuiască, pe propria cheltuială, orice software de tip „open source” respins de AMPLEXOR cu un software cel puțin cu același nivel de calitate și funcționalitate.

În cazul oricărei pretenții formulate împotriva AMPLEXOR conform căreia Produsele și/sau Serviciile Furnizorului încalcă Drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți, Furnizorul, pe propria cheltuială și la discreția AMPLEXOR (i) va obține, pentru AMPLEXOR și clienții AMPLEXOR, după caz, dreptul de a utiliza în continuare Produsele și/sau Serviciile; (ii) va modifica Produsele și/sau Serviciile astfel încât să nu mai încalce respectivele Drepturi de proprietate intelectuală; sau (iii) va înlocui Produsele și/sau Serviciile cu produse și servicii echivalente care nu încalcă Drepturile de proprietate intelectuală. În caz contrar, AMPLEXOR are dreptul să rezilieze Contractul și să recupereze toate sumele pe care le-a plătit Furnizorului în baza Contractului.

Furnizorul nu poate revendica niciun drept de proprietate intelectuală sau alte drepturi asupra Serviciilor prestate în numele AMPLEXOR. Pentru toate Serviciile comandate de AMPLEXOR, Furnizorul se angajează să cesioneze în favoarea AMPLEXOR orice drept de autor pe care acesta l-ar putea revendica.

Furnizorul se angajează să nu tragă AMPLEXOR la răspundere, prin mijloace judiciare sau extrajudiciare, pentru orice acțiune intentată împotriva sa pentru orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală de care Furnizorul a luat cunoștință sau despre care se consideră că a luat cunoștință prin Serviciul prestat de Furnizor.

Fără a aduce atingere oricărei alte acțiuni, Furnizorul se angajează să remedieze încălcarea fără întârziere, pe cheltuiala sa, prin dobândirea sau transferul în favoarea AMPLEXOR a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra părții (părților) incriminatoare a(le) Serviciului, sau prin modificarea părții (părților) incriminatoare a(le) Serviciului astfel încât aceasta (acestea) să nu mai încalce drepturile de proprietate intelectuală.

Orice material legat de Serviciu rămâne în proprietatea exclusivă a AMPLEXOR și este returnat fără întârziere după finalizarea Serviciului. Furnizorul returnează, de asemenea, orice software pus la dispoziția acestuia pentru prestarea Serviciului, după finalizarea Serviciului. În același timp, Furnizorul șterge respectivul software din computerul (computerele) său (sale) și distruge orice copie de rezervă sau alte copii.

13. CONFORMITATE, INTEGRITATE

Furnizorul furnizează Produsele și/sau Serviciile în conformitate cu toate legile, reglementările și codurile de practică relevante.

Furnizorul reprezintă și garantează că respectă și va respecta pe deplin toate legile, reglementările, instrucțiunile și politicile comerciale și vamale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la îndeplinirea tuturor cerințelor privind procedurile de vămuire, dovezile privind originea, licențele de export și de import și scutirile necesare și efectuarea tuturor demersurilor necesare pe lângă organismele guvernamentale competente și/sau prezentarea tuturor informațiilor referitoare la prestarea de servicii, cesiunea sau transferul de bunuri, hardware, software și tehnologie.

Niciun material sau echipament inclus în sau utilizat pentru Produse și/sau Servicii nu trebuie să provină de la nicio companie sau din nicio țară care face obiectul unui embargo relevant impus de autoritatea din țara în care vor fi folosite Produsele și/sau Serviciile sau de o altă autoritate care are o influență asupra echipamentelor și materialelor care fac parte din Produse și/sau Servicii. În cazul în care Produsele și/sau Serviciile fac sau vor face obiectul unor restricții de export, Furnizorului îi revine responsabilitatea de a informa prompt AMPLEXOR în scris cu privire la particularitățile respectivelor restricții.

Ambele Părți garantează că nu vor efectua, direct sau indirect, și nu au cunoștință de faptul că alte persoane vor efectua, direct sau indirect, orice plată, donație sau alt gaj clienților săi, funcționarilor sau agenților guvernamentali, directorilor și angajaților fiecărei Părți sau oricărei alte părți într-un mod care contravine legislației în vigoare [nclusiv, dar fără a se limita la U. S. Foreign Corrupt Practices Act (Legea Statelor Unite privind practicile de corupție în străinătate), UK Bribery Act 2010 (Legea britanică antimită din 2010) și, dacă este cazul, legislația adoptată de statele membre și de semnatarii Convenţiei OCDE privind combaterea corupţiei funcţionarilor străini în tranzacţiile comerciale internaţionale] și vor respecta toate legile, reglementările, ordonanțele și normele relevante privind darea sau luarea de mită și corupția. Nicio prevedere din Contract nu stipulează obligativitatea pentru niciuna dintre părți sau pentru oricare dintre Afiliații săi de a rambursa celeilalte părți valoarea aferentă unei astfel de compensații acordate sau promise.

Orice încălcare a unei obligații cuprinse în această clauză 13 reprezintă o încălcare semnificativă a Contractului și dă dreptul celeilalte Părți să rezilieze Contractul cu efect imediat și fără a aduce atingere oricăror alte drepturi sau căi de atac disponibile în temeiul acestuia sau în temeiul legii. Fără a aduce atingere niciunei dispoziții contrare din Contract, Furnizorul, fără nicio limitare, va despăgubi și va exonera de răspundere AMPLEXOR pentru toate datoriile, daunele, costurile sau cheltuielile suportate ca urmare a încălcării și rezilierii Contractului sau care decurg din restricțiile la export nedezvăluite de către Furnizor.

14. CONFIDENȚIALITATEA, SECURITATEA DATELOR, PROTECȚIA DATELOR

Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în următoarea clauză, AMPLEXOR își rezervă dreptul de a încheia cu Furnizorul acorduri de nedivulgare specifice și mai detaliate.

Furnizorul trebuie să păstreze confidențialitatea strictă a tuturor Datelor AMPLEXOR și a oricăror alte informații privind activitățile comerciale, Produsele și/sau tehnologiile AMPLEXOR sau ale Afiliaților săi, pe care Furnizorul le obține în legătură cu Produsele și/sau Serviciile care trebuie furnizate (înainte sau după acceptarea Contractului). Furnizorul va restricționa divulgarea unui astfel de material confidențial angajaților, agenților sau subcontractanților săi sau altor terțe părți în funcție de gradul în care trebuie să cunoască conținutul respectivului material în scopul furnizării către AMPLEXOR a Produselor și/sau Serviciilor. Furnizorul se asigură că respectivii angajați, agenți, subcontractanți sau alte terțe părți au și respectă aceleași obligații de confidențialitate care se aplică Furnizorului și vor fi răspunzători pentru toate divulgările neautorizate.

Furnizorul trebuie să aplice măsurile de protecție corespunzătoare, adecvate tipului de Date ale AMPLEXOR care trebuie protejate, împotriva accesului neautorizat sau al divulgării Datelor AMPLEXOR și să protejeze respectivele Date ale AMPLEXOR în conformitate cu standardele general acceptate de protecție din sectorul vizat sau în același mod și în măsura în care își protejează propriile informații confidențiale și protejate - oricare dintre aceste standarde este mai ridicat. Furnizorul poate divulga informații confidențiale Beneficiarilor suplimentari autorizați (și anume reprezentanților autorizați ai Furnizorului, inclusiv auditori, consilieri juridici, consultanți și consilieri) cu condiția ca (i) respectivele informații să fie dezvăluite pe baza unei necesități stricte de cunoaștere și (ii) Beneficiarii suplimentari autorizați să semneze cu Furnizorul un acord de confidențialitate cu termeni în esență asemănători sau, după caz, să fie obligați să respecte codurile de conduită profesională care asigură confidențialitatea respectivelor informații.

Furnizorul nu trebuie

 • să utilizeze Datele AMPLEXOR în alte scopuri decât pentru furnizarea Produselor și/sau Serviciilor sau
 • să reproducă, integral sau parțial, sub nicio formă, datele clienților, cu excepția cazurilor prevăzute în documentele contractuale respective sau să dezvăluie Datele AMPLEXOR oricărei terțe părți, fără acordul prealabil scris al AMPLEXOR.

Furnizorul trebuie să instaleze și să actualizeze, pe propria cheltuială, metode de criptare necesare și adecvate, software-uri de protecție împotriva virușilor și patch-uri de securitate a sistemelor operaționale pentru toate computerele și software-urile utilizate pentru furnizarea Produselor și/sau Serviciilor; această dispoziție nu se aplică și în cazul Datelor AMPLEXOR aflate în tranzit.

Furnizorul trebuie să informeze fără întârziere AMPLEXOR cu privire la orice suspiciune de încălcare a securității datelor sau cu privire la alte incidente sau nereguli de securitate legate de Datele AMPLEXOR.

Furnizorul este de acord că AMPLEXOR are dreptul să transmită oricărui Afiliat orice informație primită de la Furnizor. Furnizorul trebuie să obțină în prealabil toate aprobările sau consimțămintele necesare pentru ca AMPLEXOR să poată furniza respectivele informații Afiliaților AMPLEXOR, dacă astfel de informații sunt confidențiale din orice motiv sau fac obiectul legislației și reglementărilor aplicabile privind protecția sau confidențialitatea datelor.

15. RĂSPUNDERE ȘI COMPENSAȚII

Fără a aduce atingere legislației obligatorii aplicabile, Furnizorul, fără nicio limitare, va despăgubi și va exonera de răspundere AMPLEXOR pentru toate datoriile, daunele, costurile, pierderile sau cheltuielile suportate de AMPLEXOR ca urmare a încălcării Contractului de către Furnizor. Furnizorul va despăgubi și va exonera de răspundere AMPLEXOR, fără nicio limitare, pentru orice plângere formulată de o terță parte împotriva AMPLEXOR în legătură cu Produsele și/sau Serviciile, inclusiv, dar fără a se limita la plângerile conform cărora respectivele Produse și/sau Servicii încalcă Drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți. La cererea AMPLEXOR, Furnizorul va apăra AMPLEXOR împotriva oricărei plângeri formulate de o terță parte.

Furnizorul este responsabil pentru verificarea și coordonarea tuturor angajaților, furnizorilor și/sau subcontractanților săi și este responsabil pentru actele sau omisiunile acestora ca și cum ar fi acte sau omisiuni ale Furnizorului.

Furnizorul trebuie să mențină în vigoare și, la cerere, să furnizeze dovezi privind polițele de asigurare de răspundere civilă și de despăgubire legală a lucrătorilor/asigurare de răspundere civilă a angajatorului încheiate cu asigurători cu o bună reputație și solizi din punct de vedere financiar care, cu toate acestea, nu îl vor scuti pe Furnizor de nicio răspundere față de AMPLEXOR. Suma asigurată nu poate fi considerată ca o limitare a răspunderii.

AMPLEXOR își rezervă dreptul de a compensa orice creanță prevăzută într-un Contract pentru orice sumă datorată Furnizorului.

16. REZILIERE

AMPLEXOR poate rezilia Contractul, la propria discreție, în totalitate sau parțial, prin notificarea Furnizorului în termen de 30 de zile calendaristice. În acest caz, AMPLEXOR va plăti Furnizorului valoarea Produselor și/sau Serviciilor furnizate, dar neplătite, precum și costurile directe dovedite, suportate în mod rezonabil de către Furnizor pentru Produsele și/sau Serviciile nefurnizate, dar în niciun caz o valoare mai mare decât prețul  aferent Produselor și/sau Serviciilor convenit  în Contract. Nicio compensație suplimentară nu va fi datorată Furnizorului.

În cazul încălcării Contractului de către Furnizor, AMPLEXOR are dreptul de a rezilia Contractul.

AMPLEXOR poate rezilia Contractul cu efect imediat prin notificare în cazul în care

 • se execută sau s-a adoptat o hotărâre provizorie sau s-a aprobat un acord voluntar sau s-a prezentat o cerere de pronunțare a unei hotărâri de deschidere a procedurii de faliment sau s-a adoptat o hotărâre de deschidere a procedurii de faliment împotriva Furnizorului; sau
 • apar situații care permit instanței sau unui creditor să numească un executor judecătoresc sau un administrator de oficiu sau să adopte o hotărâre de lichidare; sau
 • a fost adoptată o altă măsură similară împotriva sau de către Furnizor din cauza insolvabilității sale sau ca urmare a unor datorii; sau
 • există o schimbare a controlului asupra Furnizorului.

După rezilierea Contractului, Furnizorul va returna, imediat și pe propria cheltuială, către AMPLEXOR toate proprietățile AMPLEXOR (inclusiv Datele, documentația și transferul drepturilor de proprietate intelectuală ale AMPLEXOR) aflate sub controlul Furnizorului și va pune la dispoziția AMPLEXOR întreaga documentație referitoare la Produsele și/sau Serviciile furnizate.