WARUNKI SZCZEGÓŁOWE EN9100

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Oprócz Ogólnych Warunków Zakupu AMPLEXOR, wymagania związane z normą EN 9100, które Dostawca AMPLEXOR ma obowiązek spełnić w związku z powierzonymi mu do realizacji Usługami, określają Warunki EN 9100.

AMPLEXOR musi zapewnić, by jego działalność, Produkty i Usługi spełniały wszystkie obowiązujące wymagania regulacyjne i inne wymagania normy EN 9100. Dostawcy mają do odegrania ważną rolę w realizacji tych celów. W związku z tym muszą kontrolować swoje czynności, po to by zapewnić jakość swoich Produktów/Usług, a także zapewnić, by ich czynności wykonywane były w ramach systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 i/lub EN 9100.

Umowa w sprawie warunków EN 9100 stanowi część zlecenia zakupu przekazywanego Dostawcy. Potwierdzenie ze strony Dostawcy, przyjęcie płatności lub rozpoczęcie realizacji stanowią bezwarunkową zgodę Dostawcy na obowiązywanie Warunków EN 9100 AMPLEXOR dotyczących zakupu.

2. SYSTEM JAKOŚCI

Dostawcy, których Produkty lub Usługi objęte są zatwierdzonym Systemem Jakości mają obowiązek spełnić wszystkie bieżące wymagania normy EN9100 "Systemy zarządzania jakością/lotnictwo i kosmonautyka - wymagania", w tym:

 • wymagania dotyczące zatwierdzania Produktów, procedur, procesów i wyposażenia;
 • wymagania dotyczące kwalifikacji personelu;
 • wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością;
 • wymagania dotyczące identyfikacji i statusu wersji specyfikacji, rysunków, procesów, instrukcji w zakresie kontroli/weryfikacji i innych odpowiednich danych technicznych;
 • wymagania dotyczące projektowania, prób, weryfikacji, zastosowania kontroli statystycznej, weryfikacji (w tym w zakresie technik w procesie produkcyjnym dotyczących odbioru Produktu oraz powiązanych z nimi instrukcji odbioru przez organizację, a także w stosownych przypadkach elementów o znaczeniu krytycznym, takich jak kluczowe charakterystyki, wymagania w zakresie egzemplarzy do prób (np. sposób produkcji, liczba, warunki przechowywania) dotyczące zatwierdzania projektu, kontroli/weryfikacji, badań lub audytu;
 • wymagania dotyczące obowiązku Dostawcy:
 • zawiadomienia organizacji o Produkcie niezgodnym,
 • uzyskania zgody organizacji na dysponowanie Produktem niezgodnym,
 • zawiadomienia organizacji o zmianach w Produkcie i/lub procesie, zmianie Dostawców, zmianie lokalizacji zakładu produkcyjnego oraz w koniecznych przypadkach uzyskania zgody organizacji, oraz
 • przeniesienia stosownych wymagań, w tym wymagań AMPLEXOR, w dół łańcucha dostaw,
 • wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji i prawa dostępu organizacji, podmiotów AMPLEXOR i organów regulacyjnych do wszystkich miejsc na terenie wszystkich zakładów, na każdym szczeblu łańcucha dostaw, które są zaangażowane w realizację zamówienia, a także dostępu do całej odpowiedniej ewidencji.

Przed poinformowaniem o nich Dostawcy AMPLEXOR ma obowiązek zapewnić, że wskazane zamówienia dotyczące zakupu są wystarczające.

Dostawca oraz każdy odpowiedni dostawca niższego szczebla ma obowiązek udostępnić AMPLEXOR na żądanie księgę systemu jakości. Udokumentowany system jakości musi uwzględniać w niezbędnych przypadkach postanowienia dotyczące zarządzania przez Dostawcę kompetencjami, wiedzą i szkoleniami personelu.

3. DOSTAWA PRODUKTU / REALIZACJA USŁUGI

Dostawca stosuje metodologię zarządzania ryzykiem.

WARUNKI OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków poniższe wyrażenia mają znaczenie nadane im poniżej:

Ogólne Warunki: niniejsze ogólne warunki dotyczące zamawiania Produktów i Usług;

Zlecenie Zakupu: pisemne potwierdzenie przez AMPLEXOR oferty lub wyceny Dostawcy przesłanej przez niego pocztą, faksem lub w formie cyfrowej;

Umowa: pisemna umowa i/lub Zlecenie zakupu Towarów i/lub Usług od Dostawcy przez AMPLEXOR, a także inne dokumenty przekazane przez AMPLEXOR jako stanowiące jego część, w tym między innymi wszelkie specyfikacje;

Wada: każde odstępstwo od postanowień Specyfikacji lub każdego typu nieprawidłowe działanie Produktów;

Pomoce: wszelkie elementy, dokumentacje, obrazy lub materiały takie jak np. wzory, pieczęcie, rysunki, narzędzia i inne przedmioty, które AMPLEXOR udostępnia Dostawcy w związku z Umową;

Produkty: wszelkie elementy, towary, materiały, wyroby handlowe i Produkty innego typu czy też dane wskazane w Zleceniu Zakupu lub Umowie, które są lub mają być dostarczane, przekazywane lub udostępniane w inny sposób AMPLEXOR i Dostawcy w ramach realizacji Umowy;

Usługi: wszelkie usługi wskazane w Zleceniu Zakupu lub Umowie, które są oferowane, a także są lub mają być świadczone na rzecz AMPLEXOR;

Specyfikacje: szczegółowe specyfikacje lub opis Produktów lub Usług uzgodniony między AMPLEXOR a Dostawcą, w tym w stosownych przypadkach specyfikacje lub opisy podane w zapytaniach ofertowych, zapytaniach o wycenę, ofertach i innej korespondencji pomiędzy AMPLEXOR a Dostawcą. Jeżeli nie zostały przekazane takie szczegółowe specyfikacje lub opis, obowiązują specyfikacje zwyczajowo obowiązujące między stronami, a gdyby ich nie było, specyfikacje które w ogólnym zakresie obowiązują w branży;

Dostawca: podmiot dostarczający Towary i/lub świadczący Usługi na rzecz AMPLEXOR;

Jednostka Powiązana: Jednostka Powiązana oznacza w tym kontekście dowolny podmiot kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą AMPLEXOR. Wyrażenia „kontrola”, „kontrolujący” oraz „kontrolowany” oznaczają własność prawną, faktyczną lub w charakterze beneficjenta, w sposób bezpośredni lub pośredni, powyżej 50% wyemitowanego kapitału zakładowego lub powyżej 50% głosów, a także uprawnienie do bezpośredniego lub pośredniego powoływania członka zarządu lub podobnego organu.

AMPLEXOR: podmiot zamawiający Towary i/lub Usługi od Dostawcy;

Dane AMPLEXOR: wszelkie dane i informacje, w tym także dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, uzyskane przez Dostawcę w ramach przygotowań do zawarcia Umowy lub w trakcie jej realizacji, niezależnie od tego, czy takie dane lub informacje dotyczą AMPLEXOR, jej Jednostek Powiązanych, poszczególnych podmiotów AMPLEXOR, czy dostawców;

Dostawa: dostawa Towarów przez Dostawcę zgodnie z art. 5 ust. 1;

Zintegrowane Oprogramowanie: oprogramowanie niezbędne do użytkowania Towarów, a także zespolone z Towarami i dostarczane jako ich integralna część;

Prawa Własności Intelektualnej: (a) patenty, wzory użytkowe, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz znaków towarowych, nazw handlowych, projektów, know-how i wynalazków (zgłoszone lub nie); (b) wnioski, ponowne wydania, potwierdzenia, wznowienia, przedłużenia, podziały lub kontynuacje w zakresie powyższych uprawnień; oraz (c) wszystkie pozostałe prawa własności intelektualnej i równorzędne lub podobne formy ochrony istniejące w dowolnym miejscu na świecie; 

2. ZAKRES

Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują dla wszystkich zapytań ofertowych i ofert, zamówień, umów i innych stosunków prawnych (także dla Zleceń Zakupu, Umów oraz stosunków pozaumownych lub przedumownych) występujących pomiędzy AMPLEXOR a Dostawcą w zakresie procesu zamawiania, zlecenia, odbioru, świadczenia, zakupu, dostawy lub udostępnienia w inny sposób Produktów lub Usług, z wyjątkiem ich zakresu jaki AMPLEXOR wyłączył na piśmie.

Każda Jednostka Powiązana może we własnym imieniu zawrzeć z Dostawcą Umowę na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują do czasu, gdy odpowiedni podmiot AMPLEXOR w odpowiednim czasie poinformuje Dostawcę na piśmie, że przestają one obowiązywać.

W przypadku, gdy AMPLEXOR i Dostawca są stronami zamówienia, umowy lub innego stosunku prawnego, względem którego zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki, uznaje się, że Dostawca zgodził się na ich obowiązywanie w zakresie przyszłych zamówień, umów i stosunków prawnych dotyczących zamawiania Produktów lub Usług.

3. OBOWIĄZKI DOSTAWCY

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Towary i świadczyć Usługi:

 1. zgodnie z Umową i poleceniami AMPLEXOR;
 2. zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. w stanie wolnym od wad i praw osób trzecich; oraz
 4. w stanie odpowiednim do danego celu wskazanego w Umowie, a w przypadku braku takiego zapisu, w stanie odpowiednim do celu, w jakim takie Towary i/lub Usługi byłyby normalnie wykorzystane.

Dostawca zobowiązany jest zapewnić, by Towary były zapakowane zgodnie z normami branżowymi i w sposób pozwalający zakonserwować i chronić Towary.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Towary/zrealizować Usługi zgodnie ze wskazanymi w Umowie lub Zleceniu Zakupu normami jakościowymi i terminami.

Dostawca przyjmuje pełną i wyłączna odpowiedzialność za wypadki lub choroby w pracy swoich pracowników, a w przypadku podwykonawstwa, także swoich podwykonawców oraz ich podwykonawców w związku z dostawą Towarów i/lub świadczeniem Usług.

Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia i/lub powództwa złożone przez jego pracowników i/lub podwykonawców i zobowiązany jest m.in. podjąć się obrony, wyrównać straty oraz zabezpieczyć AMPLEXOR przed odpowiedzialnością wynikającą z roszczeń, postępowań, czynności, grzywien, strat, kosztów, odszkodowania i wydatków wynikających lub związanych z takimi roszczeniami, a także z wszelkiego typu niezgodności z przepisami, regulacjami, kodeksami praktyki, wytycznymi i innymi wymaganiami nałożonymi przez odpowiednie władze lub ich organy i obejmującymi Dostawcę, jego pracowników lub podwykonawców. Dostawca zobowiązany jest stawić się w sądzie na własny koszt na żądanie AMPLEXOR, potwierdzając swój status jedynego i wyłącznego pracodawcy, a także przekazać AMPLEXOR na żądanie wszelkiego rodzaju dokumentację i informacje niezbędne do zagwarantowania odpowiedniej obrony AMPLEXOR w sądzie. Postanowienie zawarte w poprzednim zdaniu nie obowiązuje jeżeli odpowiedzialność lub szkoda wynika z rażącego zaniedbania lub celowego działania AMPLEXOR.

W celu uniknięcia powództwa, ustanowienia zastawu lub innych obciążeń AMPLEXOR ma prawo dokonywać płatności należnych od Dostawcy jego pracownikom i/lub podwykonawcom realizującym Usługi lub dostarczającym Towary, które na podstawie Umowy dostarczyć ma Dostawca lub jego podwykonawcy. Płatność taka może być dokonana w następstwie zatrzymania kwot należnych Dostawcy, potrącenia lub w dowolny inny sposób. Dostawca zobowiązany jest okazać AMPLEXOR na żądanie pomoc w zakresie takich płatności, a także zwrócić AMPLEXOR koszt dokonanych płatności i/lub przekazanych Towarów. 

4. OCENA DOSTAWCY

AMPLEXOR prowadzi Wykaz Zatwierdzonych Dostawców. Ocena Dostawców zależy od ich możliwości dostawy wymaganych części, materiałów, Produktów/Usług oraz spełnienia wymagań jakościowych. Preferowani przy wyborze są Dostawcy posiadający certyfikowane przez podmioty zewnętrzne systemy zarządzania.

5. AUDYT U DOSTAWCY

Jako podstawowe sposoby monitorowania Dostawców AMPLEXOR może stosować raporty z wynikami Dostawcy, wnioski o działania naprawcze i/lub audyty u dostawcy.

Konieczność przeprowadzenia audytu u Dostawcy zależy od rodzaju Produktu/Usług, wpływu dostarczanego Produktu/Usługi na ostateczną jakość oraz w stosownych przypadkach od raportów jakościowych lub ewidencji jakościowej wykorzystanej wcześniej do wykazania zdolności i wyników Dostawcy.

AMPLEXOR zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu systemu na terenie Dostawcy w terminie 15 dni od przekazania stosownego zawiadomienia.

Dostawca wyraża zgodę na wstęp AMPLEXOR, podmiotów AMPLEXOR oraz organów regulacyjnych na jego teren na potrzeby weryfikacji ewidencji dotyczącej dostawy.

6. PŁATNOŚĆ, FAKTUROWANIE

W zamian za dostarczone Towary i/lub Usługi zrealizowane przez Dostawcę zgodnie z treścią Zlecenia Zakupu AMPLEXOR ma obowiązek zapłacić Dostawcy cenę zakupu podaną w Umowie pod warunkiem, że faktura spełnia wymagania podane w Umowie.

Dostawca zobowiązany jest przekazywać faktury w formie umożliwiającej ich zbadanie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogólnie stosowanymi zasadami księgowania i szczegółowymi wymaganiami AMPLEXOR, podając na fakturze co najmniej następujące informacje:

 • numer faktury
 • numer Zlecenia Zakupu
 • Nazwa / adres Dostawcy
 • Numer VAT / NIP podmiotu Amplexor
 • Numer VAT / NIP Dostawcy
 • Ilość
 • Wyszczególnienie Towarów i/lub Usług
 • Cena (łączna zafakturowana kwota)
 • Waluta
 • Kwota podatku lub VAT
 • jeżeli dotyczy - numer Upoważnionego Przedsiębiorcy i/lub Upoważnionego Eksportera i/lub inny numer identyfikacji celnej;
 • warunki i termin płatności

Faktury należy przesyłać na adres do fakturowania podany w Zleceniu Zakupu lub Umowie.

AMPLEXOR zobowiązany jest opłacić fakturę zgodnie z warunkami płatności uzgodnionymi w  Umowie.

AMPLEXOR zastrzega sobie prawo do potrącenia lub zatrzymania płatności z tytułu Towarów i/lub Usług, które nie zostały zrealizowane zgodnie ze Zleceniem Zakupu lub Zamówieniem.

7. DOSTAWA, REALIZACJA USŁUG

Dostawca zobowiązany jest skontrolować Produkty przed ich wysyłką do AMPLEXOR.

Dostawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wszelkich prób i sprawdzeń Produktu podczas odbioru, produkcji i końcowej kontroli Dostawcy.

Może wystąpić wymóg przekazania razem z przesyłką świadectw materiałowych i/lub dotyczących procesów. Dostawca zostanie poinformowany o takich wymaganiach w treści zlecenia zakupu. Przekazując przesyłkę Dostawca potwierdza, że Produkty są zgodne z wymaganiami zlecenia zakupu.

Dostawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać harmonogramu wysyłki, dostawy lub terminu ukończenia podanego w zleceniu zakupu. W przypadku spodziewanego lub faktycznego opóźnienia Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić AMPLEXOR o tym fakcie, z podaniem przyczyn opóźnienia i działań podjętych w celu jego minimalizacji, a także przekazać AMPLEXOR harmonogram działań naprawczych.

Jeżeli w Umowie nie wskazano inaczej,  Towary lub Usługi należy dostarczyć do lokalizacji wskazanej w Zleceniu Zakupu, a jeżeli nie wskazano takiego miejsca, do miejsca prowadzenia przez AMPLEXOR działalności.

Towary należy dostarczać, a Usługi świadczyć w godzinach pracy AMPLEXOR, chyba że AMPLEXOR wskaże inaczej.

W momencie dostawy Dostawca (lub wybrany przez niego przewoźnik) przekaże AMPLEXOR dowód dostawy oraz inne, podobne dokumenty. Jeżeli AMPLEXOR dopuszcza dostawę częściową, na dowodzie dostawy należy podać także pozostałą do dostarczenia ilość.

Tytuł własności do Towarów przechodzi na AMPLEXOR w momencie dostawy.

8. NIEZGODNOŚCI

Bez uprzedniej zgody AMPLEXOR zabroniona jest wysyłka do AMPLEXOR materiałów niezgodnych.

AMPLEXOR musi zostać niezwłocznie powiadomiony, a Dostawca ma obowiązek uzyskać od AMPLEXOR pisemne zatwierdzenie decyzji dotyczących Produktów/Usług niezgodnych  .

Jeżeli wystąpi o to przedstawiciel AMPLEXOR ds. zakupów lub jakości, Dostawca zobowiązany jest przedstawić działania naprawcze dotyczące błędów lub niezgodności Produktu Dostawcy. Dostawca zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić niezbędne działania naprawcze w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości. AMPLEXOR zapewni skuteczność realizowanych w tym zakresie działań.

9. ODBIÓR

Dostawa Towarów lub zrealizowanie Usług nie jest uznawane za odbiór takich Towarów lub Usług przez AMPLEXOR.

AMPLEXOR przeprowadza kontrolę lub próby Towarów i/lub Usług w uzasadnionym terminie oraz zgłasza ewentualne wady Dostawcy.

Jeżeli wada Towarów i/lub Usług nie mogła być w sposób uzasadniony wykryta podczas kontroli, AMPLEXOR w uzasadnionym terminie informuje o takiej wadzie po jej ujawnieniu i/lub nie przyjmuje Towarów/Usług.

Strony mogą uzgodnić procedurę odbioru, a w takim przypadku odbiór zależy od deklaracji odbioru na piśmie złożonej przez AMPLEXOR. Dostawca ma obowiązek odpowiednio wcześniej poinformować AMPLEXOR na piśmie o gotowości Towarów i/lub Usług do odbioru.

AMPLEXOR ma prawo stosować środki zaradcze podane w Umowie w zakresie nieprzyjętych Towarów lub Usług.

10. OPÓŹNIENIE

Jeżeli Dostawa Towarów lub realizacja Usług nie następuje w uzgodnionym terminie (terminach) AMPLEXOR ma prawo:

 • odstąpić od Umowy w całości lub części lub anulować Zlecenie Zakupu;
 • odmówić odbierania dalszych dostaw Towarów lub świadczonych Usług;
 • uzyskać od Dostawcy zwrot wydatków w uzasadniony sposób poniesionych przez AMPLEXOR w ramach uzyskiwania Towarów i/lub Usług od innego dostawcy;
 • żądać odszkodowania z tytułu kosztów, strat, wydatków i kar umownych poniesionych przez AMPLEXOR i wynikających z opóźnienia Dostawcy; oraz
 • żądać zapłaty kar umownych, o ile przewiduje je Umowa.
11. GWARANCJA I ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Dostawca gwarantuje, że Towary i/lub Usługi są zgodne z warunkami Umowy/Zlecenia Zakupu, m.in. w zakresie obowiązków Dostawcy wskazanych w art. 3.

Dostawca gwarantuje, że Towary są nowe i nie były używane na dzień Dostawy oraz że są w okresie gwarancyjnym będą wolne od wad.

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Dostawca niniejszym przenosi na AMPLEXOR pełen tytuł własności do Własności Intelektualnej zawartej w Towarach lub wynikającej z Usług. Dostawca zgadza się także, na żądanie AMPLEXOR i na własny koszt, podjąć dalsze kroki niezbędne do przeniesienia prawa do Własności Intelektualnej na AMPLEXOR.

Prawa Własności Intelektualnej (IPR) do Towarów opracowanych przez Dostawcę lub udostępnianych mu na zasadzie licencji przed Umową lub poza jej ramami (Istniejące Wcześniej IPR)   pozostają własnością Dostawcy (lub właściciela będącego osobą trzecią). W zakresie, w jakim Istniejące Wcześniej IPR stanowią część Towarów wynikających z Usług, Dostawca udziela lub zobowiązuje się uzyskać udzielenie przed osobą trzecią na rzecz AMPLEXOR i jego Jednostek Powiązanych obowiązującej na całym świecie, nieodwołalnej, przenaszalnej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na użytkowanie Istniejących Wcześniej IPR w ramach takich Towarów, obejmującej uprawnienie do ulepszania, opracowywania, sprzedaży na rynku, dystrybucji, udzielania dalszych licencji lub innego typu użytkowania Istniejących Wcześniej IPR.

Dostawca musi wskazać na piśmie przez Dostawą wszystkie programy komputerowe o otwartym kodzie, które są zawarte w Zintegrowanym Oprogramowaniu lub wykorzystywane przez nie i wystąpić do AMPLEXOR o ich zatwierdzenie na piśmie. Dostawca zgadza się zastąpić na własny koszt wszelkie elementy oprogramowanie o otwartym kodzie odrzucone przez AMPLEXOR oprogramowaniem o co najmniej tej samej jakości i funkcjonalności.

Jeżeli przeciwko AMPLEXOR zgłoszone zostanie roszczenie, z którego wynika, że Towary i/lub Usługi Dostawcy naruszają Prawa Własności Intelektualnej osób trzecich, Dostawca zobowiązany jest, na własny koszt jednak według wyboru AMPLEXOR (i) uzyskać dla AMPLEXOR i klientów AMPLEXOR prawo do dalszego użytkowania Towarów i/lub Usług; (ii) zmodyfikować Towary i/lub Usługi w taki sposób, że naruszenie takie nie będzie już mieć miejsca; lub (iii) zastąpić Towary i/lub Usługi ich nienaruszającymi praw osób trzecich odpowiednikami. W innym przypadku AMPLEXOR ma prawo odstąpić od Umowy i odzyskać wszelkie kwoty zapłacone przez siebie w tym zakresie Dostawcy.

Dostawca nie może rościć sobie praw do własności intelektualnej lub innych praw do Usług wykonywanych w imieniu AMPLEXOR. W odniesieniu do wszystkich Usług zlecanych przez AMPLEXOR Dostawca zobowiązuje się do przeniesienia na AMPLEXOR wszelkich praw autorskich, do których może rościć sobie pretensje.

Dostawca zobowiązuje się nie pociągać firmy AMPLEXOR do odpowiedzialności za pomocą środków sądowych lub pozasądowych za jakiekolwiek działania podjęte przeciwko niemu z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, których Dostawca jest świadomy lub zakłada się, że jest świadomy, w związku z Usługą świadczoną przez Dostawcę.

Niezależnie od wszelkich innych działań Dostawca zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia naruszenia na własny koszt poprzez pozyskanie i przekazanie AMPLEXOR wszelkich praw własności intelektualnej powodujących naruszenie części Usługi lub zmiany w powodujących naruszenie częściach Usługi w taki sposób, że nie będą one naruszać praw własności intelektualnej.

Wszelkie materiały związane z Usługą pozostają wyłączną własnością AMPLEXOR i zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu Usługi. Dostawca po zakończeniu Usługi zwraca ponadto wszelkie oprogramowanie wydane mu celem świadczenia Usługi. Jednocześnie Dostawca usunie takie oprogramowanie ze swojego komputera lub komputerów i zniszczy wszystkie kopie zapasowe lub inne jego kopie.

13. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI, NORMY ETYCZNE

Dostawca zobowiązany jest dostarczać Towary i/lub świadczyć Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami i kodeksami postępowania.

Dostawca gwarantuje i oświadcza, że zachowuje pełną zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami handlowymi i celnymi oraz innymi regulacjami, poleceniami i politykami, w tym między innymi spełnia niezbędne wymagania dotyczące zaświadczeń, potwierdzeń miejsca pochodzenia, zezwoleń na wywóz i wwóz, a także wyłączeń z obowiązywania i składania odpowiednich dokumentów u organów władz i/lub ujawniania informacji dotyczących świadczenia usług, zwolnienia lub przeniesienia towarów, sprzętu, oprogramowania i technologii.

Materiały lub wyposażenie będące częścią Towarów i/lub Usług, lub przez nie wykorzystywane, nie może pochodzić od spółki lub z kraju, na które nałożone zostało embargo przez władze kraju, w którym Towary i/lub Usługi będą wykorzystywane lub organ, którego władztwo w inny sposób rozciąga się nad wyposażeniem i materiałami stanowiącymi część Towarów i/lub Usług. Jeżeli jakiekolwiek Towary i/lub Usługi podlegają lub będą podlegać ograniczeniom w zakresie eksportu, obowiązkiem Dostawcy jest niezwłoczne, szczegółowe zawiadomienie AMPLEXOR o takich ograniczeniach.

Obie strony zobowiązują się, że bezpośrednio lub pośrednio nie będą dokonywać jakichkolwiek płatności, przekazywać upominków ani realizować innych zobowiązań na rzecz swoich klientów, urzędników państwowych lub pełnomocników, członków zarządu i pracowników każdej ze Stron, a także dowolnego innego podmiotu, ani nie posiadają wiedzy, by inne osoby tak czyniły. w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w tym między innymi amerykańską ustawą o praktykach korupcyjnych podmiotów USA za granicą, brytyjską Ustawą w sprawie łapówek z 2010 r. oraz przepisami w tym zakresie ustanowionymi przez państwa członkowskie i sygnatariuszy Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych urzędników państwowych) oraz zobowiązują się postępować zgodnie z przepisami i zasadami dotyczącymi zwalczania łapownictwa i korupcji. Treść niniejszej Umowy nie ustanawia odpowiedzialności względem każdej ze Stron i jej Jednostek Powiązanych wymagającej zwrotu drugiej stronie kosztów złożenia lub przyrzeczenia wykonania takiego zobowiązania.

Naruszenie zobowiązania, o którym mowa w art. 13, stanowi naruszenie istotnych warunków Umowy i upoważnia drugą stronę do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez uszczerbku dla innych praw lub środków zaradczych dostępnych jej zgodnie z obowiązującym prawem. Niezależnie od przeciwnych postanowień Umowy, Dostawca zobowiązuje się wypłacić AMPLEXOR odszkodowanie i wyrównać koszt odpowiedzialności wszelkiego typu, szkód, kosztów i wydatków poniesionych w wyniku takiego naruszenia i odstąpienia od Umowy, lub wynikających z ograniczeń eksportowych, których Dostawca nie ujawnił.

14. POUFNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

Bez uszczerbku dla zobowiązania zawartego w kolejnym artykule AMPLEXOR zastrzega sobie prawo do zawarcia z Dostawcą szczegółowych Umów o Zachowaniu Poufności (NDA).

Dostawca zobowiązany jest utrzymywać w ścisłej poufności wszystkie Dane AMPLEXOR i inne informacje dotyczące działalności AMPLEXOR lub jego Jednostek Powiązanych, ich Produktów i/lub technologii, do których dostęp Dostawca uzyskuje w związku z wykonywanymi Towarami i/lub świadczonymi Usługami (przed lub po podpisaniem Umowy). Dostawca ma obowiązek ograniczyć ujawnianie takich informacji poufnych do tych spośród swoich pracowników, pełnomocników lub podwykonawców lub osób trzecich, którzy wymagają takich informacji w celu dostawy Towarów i/lub świadczenia Usług na rzecz AMPLEXOR. Dostawca zobowiązany jest zapewnić, by tacy pracownicy, pełnomocnicy, podwykonawcy lub osoby trzecie podlegali i zachowywali zgodność z tymi samymi zobowiązaniami w zakresie poufności, które obowiązują względem Dostawcy, a także że będą ponosić odpowiedzialność za każdy przypadek nieuprawnionego ujawnienia.

Dostawca zobowiązany jest zastosować odpowiednie środki ostrożności, odpowiednie dla typu Danych AMPLEXOR podlegających ochronie, zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi do Danych AMPLEXOR i ujawnieniu ich, a także chronić Dane AMPLEXOR zgodnie z ogólnie przyjętymi normami ochrony w danej branży, lub w taki sam sposób i w takim samy stopniu, w jakim chroni własne informacje poufne i zastrzeżone, przy czym ma obowiązek zachowania wyższego standardu ochrony. Dostawca może ujawniać informacje poufne Upoważnionym Dodatkowym Odbiorcom (autoryzowani przedstawiciele Dostawcy, w tym audytorzy, doradcy, konsultanci) zawsze pod warunkiem, że (ii) informacje takie ujawniane są tylko na zasadzie koniecznego dostępu, oraz (ii) Upoważnieni Dodatkowi Odbiorcy podpiszą z Dostawcą umowę o zachowaniu poufności, której warunki będą zasadniczo zbliżone do warunków niniejszej Umowy lub w stosownych przypadkach zostaną zobowiązani do zachowania zgodności z kodeksami profesjonalnego postępowania, zapewniającymi poufność takich informacji.

Dostawca nie może

 • wykorzystywać danych AMPLEXOR w jakimkolwiek celu innym niż dostawa Towarów i/lub realizacja Usług, oraz
 • powielać Danych Klienta w całości lub części w dowolnej formie, z wyjątkiem zakresu, w jakim jest to wymagane przez odpowiednie dokumenty umownie, ani ujawniać Danych AMPLEXOR jakiejkolwiek osobie trzecie bez uprzedniej zgody AMPLEXOR na piśmie.

Dostawca zobowiązany jest zainstalować i aktualizować na własny koszt wymagane i wystarczające metody szyfrowania, oprogramowanie antywirusowe oraz łaty bezpieczeństwa systemu operacyjnego dla wszystkich komputerów i oprogramowania wykorzystywanego w związku z dostawą Towarów i/lub świadczeniem Usług, co dotyczy także Danych AMPLEXOR w transporcie.

Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić AMPLEXOR o podejrzewanym naruszeniu bezpieczeństwa danych lub o innych incydentach i nieprawidłowościach dotyczących bezpieczeństwa w zakresie Danych AMPLEXOR.

Dostawca zgadza się, że AMPLEXOR ma prawo przekazać dowolne informacje uzyskane od Dostawcy dowolnej Jednostce Powiązanej. Dostawca zobowiązany jest uzyskać wcześniej wszystkie niezbędne dopuszczenia i zgody umożliwiające AMPLEXOR przekazanie takich informacji do Jednostek Powiązanych AMPLEXOR jeżeli informacje takie są poufne z dowolnej przyczyny lub objęte są odpowiednimi przepisami ochrony danych lub prywatności.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE

Bez uszczerbku dla bezwarunkowo obowiązujących przepisów Dostawca zobowiązany jest, bez jakichkolwiek ograniczeń, wypłacić odszkodowanie i zwolnić AMPLEXOR z odpowiedzialności dowolnego typu, dotyczącej odszkodowań, kosztów, strat lub wydatków poniesionych przez AMPLEXOR w wyniku naruszenia przez Dostawcę warunków Umowy. Dostawca zobowiązany jest, bez jakichkolwiek ograniczeń, wypłacić odszkodowanie i zwolnić AMPLEXOR z odpowiedzialności za roszczenia wysuwane przez osoby trzecie przeciwko AMPLEXOR w związku z Towarami i/lub Usługami, w tym między innymi za roszczenia, że Towary i/lub Usługi naruszają Prawa Własności Intelektualnej osób trzecich. Na żądanie AMPLEXOR Dostawca ma obowiązek obrony AMPLEXOR przed roszczeniami osób trzecich.

Dostawca ponosi odpowiedzialność za kontrolowanie i zarządzanie wszystkimi swoimi pracownikami, dostawcami i/lub podwykonawcami oraz odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne.

Dostawca zobowiązany jest utrzymywać oraz na żądanie okazać dowód odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności oraz przewidzianego ustawą ubezpieczenia wynagrodzenia pracowników/odpowiedzialności dostawcy, zawartego u renomowanego i stabilnego finansowo ubezpieczyciela, co jednak nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności względem AMPLEXOR. Kwota ubezpieczenia nie stanowi górnego limitu odpowiedzialności.

AMPLEXOR zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot z tytułu roszczeń na podstawie Umowy z kwot należnych Dostawcy.

16. ODSTĄPIENIE

AMPLEXOR ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w całości lub części, przekazując Dostawcy stosowne wypowiedzenie co najmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych wcześniej. W takim przypadku AMPLEXOR ma obowiązek zapłacić Dostawcy wartość dostarczonych lecz nieopłaconych Towarów i/lub Usług a także udokumentowane koszty w uzasadnionym stopniu poniesione przez Dostawcę w związku z niedostarczonymi Towarami i/lu Usługami, maksymalnie do kwoty  ceny  Towarów i/lub Usług uzgodnionej   na podstawie Umowy. Dostawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku naruszenia przez Dostawcę warunków Umowy, AMPLEXOR ma prawo odstąpić od Umowy.

AMPLEXOR może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym na piśmie, w przypadku gdy

 • wydane zostało wstępne postanowienie w sprawie, lub zatwierdzono dobrowolny układ lub wniosek o ogłoszenie upadłości lub ogłoszono upadłość Dostawcy; lub
 • pojawią się okoliczności, które upoważniają sąd lub wierzyciela do ustanowienia zarządcy lub syndyka lub do wydania orzeczenia o likwidacji; lub
 • podjęte zostaną względem Dostawcy podobne działania w związku z upadłością lub zadłużeniem; lub
 • nastąpiła zmiana kontroli względem Dostawcy.

Po odstąpieniu Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie i na koszt Dostawcy zwrócić AMPLEXOR wszelkie elementy majątku AMPLEXOR (w tym Dane AMPLEXOR, dokumentację, a także Własność Intelektualną) znajdujące się w takim momencie u Dostawcy i przekazać AMPLEXOR pełną dokumentację dotyczącą dostarczonych Towarów i/lub Usług.