1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

W firmie AMPLEXOR (AMPLEXOR International S.A. i jej jednostkach powiązanych) dokładamy wszelkich starań w celu ochrony prywatności naszych potencjalnych i dotychczasowych klientów oraz partnerów, a także wszelkich innych osób podających dane osobowe lub nawiązujących stosunki z firmą AMPLEXOR za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem innych środków.

Użyte w niniejszej polityce prywatności zwroty „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do firmy AMPLEXOR (AMPLEXOR International S.A. i jej jednostek powiązanych).

1.1. Zakres zastosowania

Niniejsza polityka prywatności reguluje nasze praktyki w zakresie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych. Przedstawiono w niej również dostępne użytkownikowi możliwości w zakresie wykorzystywania i dostępu do danych osobowych użytkowników, a także korekty takich danych. Odwiedzając naszą stronę internetową, podając dane osobowe lub nawiązując stosunki z firmą AMPLEXOR za pośrednictwem innych środków, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych w sposób określony w niniejszej polityce prywatności.

W przypadku gdy użytkownik nie zgadza się na praktyki postępowania z danymi opisane w niniejszej polityce prywatności, należy zapoznać się z punktami „Rezygnacja” i „Rezygnacja z otrzymywania informacji” znajdującymi się w końcowej części niniejszej polityki. 

2. ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH

Firma AMPLEXOR postępuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).       

Wszelkie zapytania lub zażalenia dotyczące naszej zgodności z przepisami RODO można przesyłać na adres data-protection-team@amplexor.com. W przypadku gdy użytkownik uzna, że dotyczące go kwestie z zakresu prywatności lub wykorzystania danych nie zostały przez nas załatwione w sposób zadowalający, to może skorzystać z możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3. ZEBRANE INFORMACJE
3.1. Wizyta na naszej stronie internetowej

Użytkownik może swobodnie przeglądać naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek swoich danych osobowych. Podczas każdej wizyty użytkownika na naszej stronie zbieramy wyłącznie informacje o nawigacji opisane poniżej. Możemy jednak wymagać od użytkownika podania danych osobowych w związku z określonymi działaniami na stronie, takimi jak rejestracja udziału w wydarzeniach lub dostęp do zastrzeżonych treści.

3.2. Bezpośrednie lub pośrednie stosunki z firmą AMPLEXOR

Kiedy użytkownik poda swoje dane osobowe firmie AMPLEXOR w innych okolicznościach takich jak wydarzenie, spotkanie lub dowolne inne działanie o charakterze marketingowym, uzyskane dane osobowe użytkownika będziemy przetwarzać na warunkach określonych w niniejszej polityce prywatności.  

Sporadycznie możemy pozyskiwać dane osobowe od osób trzecich lub z ogólnodostępnych źródeł. W takich przypadkach niniejsza polityka prywatności również znajduje zastosowanie.

3.3. Dane osobowe

Wyrażenie to odnosi się do wszelkich dobrowolnie podanych nam przez użytkownika informacji, które pozwalają określić jego tożsamość, w tym informacji kontaktowych takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa spółki, adres, numer telefonu, bądź innych informacji o użytkowniku lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dane osobowe mogą także zawierać informacje o użytkowniku, które są dostępne w internecie (m.in. w serwisach Facebook, LinkedIn, Twitter i Google), lub ogólnodostępne informacje pozyskiwane przez nas od usługodawców.

3.4. Informacje o nawigacji

Wyrażenie to odnosi się do informacji o komputerze użytkownika oraz o jego wizytach na naszej stronie internetowej, w tym jego adresu IP, lokalizacji geograficznej, rodzaju przeglądarki, źródła przekierowania, długości wizyty i wyświetlonych stron. Zobacz punkt „Informacje o nawigacji” poniżej.

4. WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI
4.1. Zgodność z naszą polityką prywatności

Wykorzystujemy wyłącznie te informacje, które zostały zebrane zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Nigdy nie sprzedamy danych osobowych użytkownika osobom trzecim.

4.2. Wykorzystywanie danych osobowych

Oprócz innych zastosowań wymienionych w niniejszej polityce prywatności dane osobowe użytkownika możemy wykorzystywać w celu:

a)   poprawy wrażeń użytkownika podczas przeglądania przez personalizację strony internetowej;

b)   przesyłania pocztą elektroniczną, listownie lub w inny sposób użytkownikowi informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować;

c)   przesyłania użytkownikowi informacji marketingowych związanych z naszą działalnością biznesową, które naszym zdaniem mogą go zainteresować; oraz

d)   przekazywania innym przedsiębiorstwom informacji statystycznych o naszych użytkownikach, przy czym informacje te nie zostaną wykorzystane do identyfikacji żadnego indywidualnego użytkownika.

Ponadto możemy udostępniać dane z zaufanym partnerom po to, by nawiązali kontakt z użytkownikiem w związku z jego prośbą o otrzymywanie informacji z ich strony, by uzyskać pomoc w analizie statystycznej lub udzielić wsparcia klientowi.

Osoby trzecie mają zakaz wykorzystywania danych osobowych użytkownika do jakichkolwiek innych celów poza wymienionymi powyżej, a ponadto ciąży na nich obowiązek zachowania poufności danych użytkownika.

W przypadku odmowy udostępniania danych osobowych takim przedsiębiorstwom prosimy użytkownika o kontakt pod adresem  marketing@amplexor.com.

4.3. Wykorzystywanie informacji o nawigacji

Informacje o nawigacji wykorzystujemy w celach prowadzenia oraz ulepszenia strony internetowej. Ponadto możemy wykorzystywać informacje o nawigacji – same lub w połączeniu z danymi osobowymi – aby udzielać użytkownikowi spersonalizowanych informacji o firmie AMPLEXOR.

4.4. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Wykorzystujemy rozmaite technologie zabezpieczające i procedury bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem. Dane osobowe podane przez użytkownika zabezpieczamy na serwerach w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem.

W żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych użytkownika przez osoby trzecie.

Ponieważ to użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za każdą wizytę na naszej stronie internetowej wychodzącą z jego adresu IP, to użytkownik powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w tym uniemożliwiać osobom trzecim dostęp do adresu podanego podczas rejestracji.

Nasza strona internetowa może zawierać łącza, hiperłącza lub odesłania do innych stron internetowych, które nie są przez nas kontrolowane ani administrowane i w odniesieniu do których nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści znajdujące się na tych stronach ani oferty, produkty i usługi na nich oferowane. W związku z tym zalecamy uważne przeczytanie polityki prywatności i warunków korzystania z każdej odwiedzanej strony.

W razie jakichkolwiek pytań o bezpieczeństwo danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem  data-protection-team@amplexor.com.

4.5. Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe podane przez użytkownika tak długo, jak mogą naszym zdaniem być użyteczne na potrzeby kontaktu z użytkownikiem w sprawie oferowanych przez nas usług, lub tak długo, jak będą potrzebne do spełnienia naszych obowiązków prawnych, rozwiązywania sporów lub egzekwowania umów, po czym usuwamy te dane w bezpieczny sposób. Na żądanie użytkownika opisane w punktach „Rezygnacja” i „Rezygnacja z otrzymywania informacji” poniżej usuniemy te dane z naszych serwerów wcześniej.

4.6. Międzynarodowe przekazywanie informacji

Aby usprawnić globalną działalność, możemy przekazywać dane osobowe po całym świecie oraz uzyskiwać do nich dostęp z każdej części świata. W przypadku przekazywania danych osobowych do innych państw niniejsza polityka prywatności znajduje zastosowanie.

4.7. Przymusowe ujawnienie

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych użytkownika w przypadkach wymaganych obowiązującym prawem lub w razie uzasadnionego przekonania, że takie wykorzystanie lub ujawnienie jest nieodzowne dla ochrony naszych praw, bezpieczeństwa naszego lub osób trzecich, na potrzeby ścigania nadużyć lub w celu spełnienia powinności przewidzianej prawem, orzeczeniem sądu lub toczącym się postępowaniem.

5. INFORMACJE O NAWIGACJI

Firma AMPLEXOR używa plików cookies na potrzeby analizy tendencji, administrowania stroną internetową, monitorowania ruchu użytkowników w obrębie strony oraz pozyskiwania informacji demograficznych o całej naszej grupie użytkowników.

Plikiem cookie nazywamy plik tekstowy zapisywany przez serwer sieciowy na dysku twardym komputera użytkownika. Pliki cookies nie są używane do uruchamiania programów ani do przenoszenia wirusów na komputer użytkownika. Pliki cookies są w unikalny sposób przypisane do użytkownika i nadają się do odczytania wyłącznie przez serwer sieciowy w domenie, która wysłała plik cookie do użytkownika. Jednym z podstawowych celów plików cookies jest zaoszczędzenie czasu użytkownika. Plik cookie informuje serwer sieciowy o tym, że użytkownik powrócił na daną stronę.

Użytkownik może zaakceptować pliki cookies lub je odrzucić. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, ale użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, by je odrzucać. Decydując się na odrzucanie plików cookies, użytkownik może jednak pozbawić się możliwości korzystania z pełni interaktywnych funkcjonalności odwiedzanej strony.  Firma AMPLEXOR prowadzi rejestr ruchu na stronie oraz odwiedzanych w niej podstronach, co pozwala ustalić, która część strony jest najpopularniejsza lub najczęściej używana. Dane te są wykorzystywane w celu dostarczania spersonalizowanych treści oraz oferowania promocji na stronie.

6. REZYGNACJA
6.1. Wgląd w dane osobowe użytkownika oraz korekta i usuwanie tych danych

Na żądanie użytkownika firma AMPLEXOR udzieli mu informacji o tym, czy przechowuje jego dane osobowe. Użytkownikowi, który podał nam dane osobowe, przysługują następujące prawa w odniesieniu do tych danych:

  • prawo wglądu w dostarczone dane osobowe;
  • prawo żądania sprostowania ewentualnych błędów, aktualizacji przestarzałych informacji lub uzupełnienia pominiętych informacji;
  • prawo żądania usunięcia danych użytkownika z wszelkich używanych przez nas list marketingowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia podanych danych użytkownika z naszych rejestrów.
  • Sposób rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych od firmy AMPLEXOR lub osób trzecich został opisany w podpunkcie „Rezygnacja z otrzymywania informacji”.

W celu skorzystania ze wspomnianych praw prosimy skontaktować się pod adresem  marketing@amplexor.com.

Odpowiemy na żądanie użytkownika w rozsądnym terminie, powiadamiając o podjętym działaniu.

6.2. Unsubscribe From Our Communications

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania naszych informacji marketingowych, klikając na link „unsubscribe” (zrezygnuj z otrzymywania informacji) w stopce wiadomości e-mail. Rezygnacja z otrzymywania naszych informacji marketingowych nie ma wpływu na odbiór wiadomości e-mail o charakterze transakcyjnym, związanych z posiadanymi kontami klienta.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Firma AMPLEXOR International S.A. z siedzibą w Bertrange, Luksemburg jest wpisana do rejestru handlowego w Luksemburgu pod numerem R.C. Lux: Część B 122347.

Możemy co pewien czas aktualizować niniejszą politykę prywatności, zatem zachęcamy do okresowego sprawdzania jej treści, dostępnej na naszej stronie internetowej.

Prosimy o kontakt użytkowników chcących uzyskać więcej informacji lub przekazać uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności .