EN 9100 SPECIFIEKE TERMEN

1 . ALGEMEEN

Naast de Algemene inkoopvoorwaarden van AMPLEXOR bepalen ook de voorwaarden van EN 9100 de vereisten met betrekking tot EN 9100 waaraan moet worden voldaan door alle AMPLEXOR-leveranciers in het kader van de diensten die hun zijn toevertrouwd.

AMPLEXOR moet garanderen dat zijn activiteiten, producten en diensten in overeenstemming zijn met alle geldende wettelijke vereisten en andere EN 9100 vereisten. De leveranciers spelen een belangrijke rol bij het halen van deze doelstellingen. Daarom moeten ze hun activiteiten zo beheren dat de kwaliteit van hun producten/diensten wordt gegarandeerd en dat wordt verzekerd dat hun activiteiten worden uitgevoerd binnen het kader van een kwaliteitssysteem dat compatibel is met de vereisten van ISO 9001 en/of EN 9100.

De overeenkomst inzake de EN 9100 algemene voorwaarden maakt deel uit van de kooporder die met de leverancier is afgesloten. Wanneer de leverancier de ontvangst bevestigt, de betaling aanvaardt of de werkzaamheden aanvangt, aanvaardt hij de voorwaarden van AMPLEXOR, van EN 9100 en de algemene voorwaarden voor inkoop.

2. KWALITEITSSYSTEEM

Leveranciers wier product of dienst wordt onderworpen aan een goedgekeurd kwaliteitssysteem, moeten voldoen aan alle vereisten van EN 9100 "Kwaliteitsmanagementsystemen / luchtvaart - vereisten", inclusief:

 • vereisten voor goedkeuring van product, procedures, processen en uitrusting,
 • vereisten voor kwalificatie van personeel,
 • vereisten van het kwaliteitsmanagementsysteem,
 • de identificatie- en revisiestatus van specificaties, tekeningen, procesvereisten, instructies voor inspectie/verificatie en andere relevante technische gegevens,
 • Vereisten voor design, test, verificatie, gebruik van statistische inspectie, verificatie (inclusief productieprocestechnieken voor productaanvaarding en gerelateerde instructies voor de aanvaarding door de onderneming, en indien van toepassing kritische items zoals belangrijke kenmerken, vereisten voor teststalen (bijv. productiemethode, aantal, opslagomstandigheden) voor designgoedkeuring, inspectie/verificatie, onderzoek of audits.
 • Vereisten in verband met de noodzaak dat de leverancier:
 • de onderneming op de hoogte stelt van producten die niet voldoen,
 • goedkeuring aan de onderneming vraagt voor niet-conform productgebruik,
 • de onderneming op de hoogte stelt van wijzigingen in het product en/of het proces, wijziging van leveranciers, wijziging van productielocatie en indien nodig de goedkeuring van de onderneming vraagt,
 • verder in de leveringsketen dezelfde vereisten laat gelden inclusief de AMPLEXOR-vereisten,
 • de vereisten voor het bewaren van records registreert, evenals het recht op toegang tot de van toepassing zijnde ruimten van alle faciliteiten, op elk niveau van de toeleveringsketen, door de organisatie en zijn AMPLEXOR- en regulatorische autoriteiten die betrokken zijn bij de bestelling en alle toepasselijke records.

AMPLEXOR garandeert de geschiktheid van de gespecificeerde aankoopvereisten vóór zijn communicatie met de leverancier.

De leverancier en alle zijn eventuele leveranciers moeten op vraag van AMPLEXOR hun kwaliteitssysteemhandboek beschikbaar stellen. Dit gedocumenteerde kwaliteitssysteem moet provisies bevatten voor de leverancier voor het beheer van de competentie, de bewustmaking en de scholing van al het personeel waar nodig.

3. REALISATIE PRODUCT/DIENST

De leverancier past een risicobeheermethodologie toe.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

In het kader van deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de betekenis die hieronder is weergegeven:

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de aankoop van producten en diensten;

Kooporder: de schriftelijke bevestiging door AMPLEXOR van een prijsopgave, voorstel of aanbieding van de leverancier, verstuurd naar de leverancier via post, fax of digitaal;

Contract: een schriftelijke overeenkomst en/of de order voor de aankoop van goederen en/of diensten door AMPLEXOR van de leverancier, inclusief eventuele andere documenten ingediend door AMPLEXOR die daar deel van uitmaken, zoals bepaalde specificaties of andere documenten;

Defect: elke afwijking van de specificaties of niet naar behoren functioneren van de producten;

Items: alle items, documentatie, afbeeldingen of andere materialen, zoals modellen, stempels, tekeningen, gereedschappen of andere hulpmiddelen, die AMPLEXOR ter beschikking stelt van de leverancier in verbinding met het contract;

Producten: alle items, goederen, materialen, koopwaar en andere producten, gegevens, zoals beschreven in de kooporder of het contract, die worden verstrekt, geleverd of op een andere manier beschikbaar gemaakt, of die moeten worden verstrekt, geleverd of beschikbaar gemaakt voor AMPLEXOR en de leverancier in de uitvoering van een contract;

Diensten: alle diensten zoals beschreven in de kooporder of het contract, die worden aangeboden, ter beschikking gesteld of moeten worden aangeboden aan AMPLEXOR;

Specificaties: de gedetailleerde specificaties of beschrijving van de producten of diensten zoals overeengekomen door AMPLEXOR en de leverancier, inclusief, indien van toepassing, de specificaties of beschrijvingen beschreven in aanvragen voor prijsopgaven, aanvragen voor voorstellen, aanbiedingen en andere communicatie tussen AMPLEXOR en de leverancier. Mocht een dergelijke gedetailleerde specificatie of beschrijving niet ter beschikking worden gesteld, wordt als specificatie datgene beschouwd dat gebruikelijk is tussen de partijen of, mocht een dergelijke specificatie/beschrijving niet bestaan, dat wat over het algemeen van toepassing is binnen de sector;

Leverancier: de partij die goederen en/of diensten verstrekt aan AMPLEXOR;

Affiliatie: affiliatie betekent in dit opzicht elke andere entiteit die AMPLEXOR bestuurt, erdoor wordt bestuurd of onder gemeenschappelijke besturing van AMPLEXOR. De termen "bestuurt", "bestuurd" en "besturing" betekenen de wettelijke, voordelige of billijke eigendom, direct of indirect, van meer dan 50% van het uitgegeven aandelenkapitaal of meer dan 50% van het stemrecht, of de bevoegdheid, direct of indirect, om een lid van de raad van bestuur of een soortgelijk bestuursorgaan aan te wijzen.

AMPLEXOR: de partij die goederen en/of diensten bestelt bij de leverancier;

AMPLEXOR-gegevens: alle gegevens of informatie, inclusief gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verkregen door de leverancier als voorbereiding van of tijdens het uitvoeren van het contract, ongeacht of dergelijke gegevens of informatie betrekking hebben op AMPLEXOR, zijn affiliaties of hun respectievelijke dochterondernemingen of leveranciers;

Levering: levering van goederen door de leverancier in overeenstemming met clausule 5.1;

Ingebedde software: software nodig voor het uitvoeren van producten en ingebed in en geleverd als integraal onderdeel van goederen;

Intellectuele eigendom (rechten): (a) octrooien, gebruiksmodellen, auteursrechten, databankrechten en rechten in handelsmerken, handelsnamen, ontwerpen, knowhow en openbaringen van uitvindingen (zowel gedeponeerd als niet gedeponeerd); (b) aanvragen, heruitgaven, bevestigingen, vernieuwingen, verlengingen, verdelingen of voortzettingen voor deze rechten; en (c) elke andere intellectuele-eigendomsrechten en equivalenten of gelijkaardige vormen van bescherming die op andere plaatsen in de wereld gelden; 

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen voor prijsopgaven, voorstellen en aanbiedingen, alle orders, overeenkomsten en andere legale relaties (inclusief kooporders, contracten en niet-contractuele of precontractuele relaties) tussen AMPLEXOR en de leverancier met betrekking tot het bestellen, verwerven, ontvangen, bieden, aankopen, leveren of op een andere manier beschikbaar maken van producten en diensten, met uitzondering en in die mate dat AMPLEXOR schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

Een affiliatie kan in eigen naam met de leverancier een contract afsluiten op basis van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij de betreffende AMPLEXOR-entiteit de leverancier tijdig schriftelijk op de hoogte stelt dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn.

Wanneer AMPLEXOR en de leverancier een order, overeenkomst of andere wettelijke relatie afsluiten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit beschouwd als het akkoord van de leverancier met de geldigheid van deze algemene voorwaarden voor toekomstige orders, overeenkomsten en wettelijke relaties met betrekking tot de verstrekking van producten of diensten.

3. VERANTWOORDELIJKHEDEN LEVERANCIER

De leverancier levert de goederen en verstrekt de diensten:

 1. in overeenstemming met het contract en alle AMPLEXOR-instructies;
 2. in overeenstemming met de geldende wetten en regels;
 3. vrij van defecten en van mogelijke rechten van derde partijen;
 4. geschikt voor de omschreven doeleinden in het contract of, bij afwezigheid daarvan, geschikt voor de doeleinden waarvoor dergelijke goederen en/of diensten normaal gesproken zouden worden gebruikt.

De leverancier verzekert dat de goederen worden verpakt volgens de normen binnen de sector en op een degelijke manier zodat de producten worden bewaard en beschermd.

De leverancier verbindt zich ertoe de producten te leveren / de diensten te verstrekken in overeenstemming met de kwaliteitsnormen en leveringsdeadlines zoals beschreven in het contract of de kooporder.

De leverancier is volledig en exclusief verantwoordelijk voor mogelijke werkongevallen of arbeidsziekten bij zijn personeel en, in geval van uitbesteding, zijn onderaannemers met betrekking tot de provisie van de goederen en/of diensten.

De leverancier is alleen en exclusief verantwoordelijk voor elke claim en/of rechtszaak ingediend door zijn werknemers en/of onderaannemers en moet, zonder beperking, AMPLEXOR verdedigen tegen, beschermen voor en vrijwaren van mogelijke claims, rechtszaken, acties, boetes, verlies, kosten, schade en onkosten ontstaan uit of gerelateerd aan dergelijke claims en/of rechtszaken en elke niet-naleving van de wetten, regels, praktijkcodes, richtsnoeren of andere vereisten van een bevoegde overheidsdienst of overheidsagentschap van toepassing op de leverancier, zijn werknemers of onderaannemers. De leverancier verbindt zich ertoe op eigen kosten voor de rechtbank te verschijnen op vraag van AMPLEXOR en diens status als enige en exclusieve werkgever te bevestigen en AMPLEXOR al de gevraagde documentatie en informatie te geven die nodig is om een goede wettelijke verdediging van AMPLEXOR voor het gerecht te garanderen. De voorgaande zin is niet van toepassing indien de verplichting of schade werd veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke handeling van AMPLEXOR.

AMPLEXOR is bevoegd voor het uitvoeren van betalingen verschuldigd door de leverancier aan zijn werknemers en/of onderaannemers die de diensten uitvoeren, of producten bieden onder het contract te betalen door de leverancier of zijn onderaannemers, om rechtszaken, beslaglegging of last te vermijden. Dergelijke betalingen kunnen worden uitgevoerd door het inhouden van de tegoeden aan de leverancier, verrekeningen of op een andere manier. De leverancier biedt ondersteuning indien die wordt gevraagd door AMPLEXOR met betrekking tot dergelijke betalingen en stelt AMPLEXOR schadeloos voor uitgevoerde betalingen en/of ter beschikking gestelde goederen. 

4. EVALUATIE LEVERANCIER

AMPLEXOR voert een lijst met goedgekeurde leveranciers. De evaluatie van de leveranciers hangt af van hun vermogen, de vereiste onderdelen, materialen, producten/diensten te leveren en aan de kwaliteitsvereisten te voldoen. Bij de selectie wordt de voorkeur gegeven aan leveranciers met algemeen erkende gecertificeerde managementsystemen van derden.

5. AUDIT LEVERANCIER

AMPLEXOR kan gebruik maken van prestatierapportage van de leverancier, vragen voor corrigerende acties en/of audits van de leverancier als primaire methoden voor het monitoren van leveranciers.

De noodzaak voor leveranciersaudits is afhankelijk van het type product/dienst, het effect van het geleverde product /de verstrekte dienst op de uiteindelijke kwaliteit en, indien van toepassing, op de kwaliteitsrapporten of kwaliteitsdossiers die eerder werden gebruikt om de bekwaamheid en de prestaties van de leverancier aan te tonen.

AMPLEXOR behoudt zich het recht voor, met een aankondiging van 15 dagen, een systeemaudit uit te voeren bij de leverancier.

De leverancier geeft toegang aan de dochterondernemingen van AMPLEXOR en de regelgevende instanties, tot de gebouwen voor het controleren van de dossiers met betrekking tot de levering.

6. BETALING, FACTURATIE

Voor de geleverde goederen en/of de verstrekte diensten door de leverancier in overeenstemming met de kooporder, betaalt AMPLEXOR aan de leverancier de koopprijs vermeld in het contract op voorwaarde dat de factuur voldoet aan de vereisten vermeld in het contract.

De leverancier moet facturen indienen in een auditbare vorm die voldoen aan de geldende wetgeving, algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes en de specifieke AMPLEXOR-vereisten, en de volgende minimale informatie bevatten:

 • Uniek factuurnummer
 • Nummer kooporder
 • Naam/adres leverancier
 • Btw-/belastingnummer Amplexor-entiteit
 • Btw-/belastingnummer leverancier
 • Hoeveelheid
 • Specificatie van goederen en/of diensten
 • Prijs (totaal gefactureerd bedrag)
 • Valuta
 • Bedrag belasting of btw
 • Autorisatienummer geautoriseerde marktdeelnemer en/of goedgekeurde exporteur en/of andere identificatienummers voor overheidsdiensten, indien van toepassing;
 • Betalingscondities en betalingstermijn

Facturen moeten worden verstuurd naar het facturatieadres dat staat vermeld op de kooporder of in het contract.

AMPLEXOR betaalt de factuur in overeenstemming met de in het contract overeengekomen betaalcondities.

AMPLEXOR behoudt zich het recht voor, betaling voor goederen en/of diensten die niet zijn geleverd in overeenstemming met de kooporder of het contract te verrekenen of in te houden.

7. LEVERING, UITVOERING VAN DIENSTEN

De leverancier dient de producten te inspecteren vóór de verzending naar AMPLEXOR.

De leverancier is verantwoordelijk voor alle tests en inspecties van het product tijdens de ontvangst, productie en laatste inspectie van de leverancier.

Materiaal- en/of procescertificaten kunnen vereist zijn bij verzendingen. De leverancier wordt op de kooporder op de hoogte gesteld van deze vereisten. Door de levering uit te voeren, bevestigt de leverancier dat de producten voldoen aan de vereisten van de kooporder.

De leverancier moet zich strikt houden aan de schema's voor verzending, levering of voltooiing die op de kooporder zijn gespecificeerd. In geval van verwachte of eigenlijke vertraging, neemt de leverancier onmiddellijk contact op met AMPLEXOR en vermeldt de redenen voor de vertraging en de acties die worden genomen voor het compenseren en minimaliseren van de vertraging, en biedt hij AMLEXOR een herstelschema.

Tenzij anders overeengekomen in het contract, worden de goederen of diensten geleverd op de locatie die is vermeld op de kooporder of, als dit niet is afgesproken, op de handelslocatie van AMPLEXOR.

De goederen worden geleverd, de diensten worden verstrekt tijdens de kantooruren van AMPLEXOR tenzij anders gevraagd door AMPLEXOR.

Bij de levering biedt de leverancier (of de ingeschakelde koerier) AMPLEXOR een leveringsnota en andere gelijkaardige vereiste documenten. Indien AMPLEXOR akkoord is gegaan met een gedeeltelijke levering, bevat een dergelijke leveringsnota eveneens het uitstaande bedrag.

De eigendom van de goederen gaat over naar AMPLEXOR op het moment van levering.

8. NIET-NALEVING

Materiaal dat niet aan de vereisten voldoet, wordt niet zonder voorafgaande toestemming verstuurd naar AMPLEXOR.

AMPLEXOR moet onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en de leverancier moet de schriftelijke goedkeuring van AMPLEXOR hebben voor beslissingen over producten/diensten die niet aan de vereisten voldoen.

Indien gevraagd door de verantwoordelijke voor aankoop of kwaliteit van AMPLEXOR, moet de leverancier corrigerende acties uitvoeren van fouten of ontbrekende overeenstemming van de producten van de leverancier. De leverancier verbindt zich ertoe, de passende corrigerende acties te regelen en uit te voeren om elke vorm van slecht functioneren te corrigeren. AMPLEXOR garandeert de effectiviteit van de uitgevoerde acties.

9. ACCEPTATIE

Levering van goederen of provisie van diensten mag niet worden beschouwd als de aanvaarding van deze goederen of diensten door AMPLEXOR.

AMPLEXOR krijgt een redelijke tijd om de goederen en/of diensten te inspecteren of te testen en mogelijke defecten te melden aan de leverancier.

Indien een defect aan de goederen en/of diensten niet op een redelijke manier kon worden opgemerkt tijdens de inspectie, krijgt AMPLEXOR een redelijke termijn om een dergelijk defect te melden nadat het aan het licht is gekomen en/of om de goederen/diensten te weigeren.

De partijen kunnen een bepaalde acceptatieprocedure overeenkomen waardoor in dat geval de aanvaarding onderhevig zal zijn aan het schriftelijke acceptatiestatement van AMPLEXOR. De leverancier brengt AMPLEXOR op voorhand binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte wanneer de goederen en/of diensten klaar zijn voor acceptatie.

AMPLEXOR kan voor afgekeurde goederen of diensten een oplossing opleggen die is gedefinieerd in het contract.

10. VERTRAGING

Als de levering van goederen of de provisie van diensten niet voldoet aan de overeengekomen datum(s), kan AMPLEXOR:

 • Het contract volledig of gedeeltelijk beëindigen of de kooporder annuleren;
 • Latere levering van de goederen of provisie van de diensten weigeren;
 • De redelijk door AMPLEXOR gemaakte kosten voor het verkrijgen van de goederen en/of diensten ter vervanging van een andere leverancier te verhalen op de leverancier;
 • Schadevergoeding eisen voor kosten, verlies, onkosten en geliquideerde schade geleden door AMPLEXOR die worden toegeschreven aan de vertraging van de leverancier;
 • Geliquideerde vertraging als overeengekomen claimen in het contract, indien van toepassing.
11. WAARBORG EN HERSTELLING

De leverancier garandeert dat de goederen en/of diensten in overeenstemming zijn met het contract/de kooporder, inclusief maar niet beperkt tot de verantwoordelijkheid van de leverancier zoals beschreven in clausule 3.

De leverancier garandeert dat de goederen nieuw en ongebruikt zijn op de datum van levering en gedurende de garantieperiode vrij van defecten blijven.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

Hierbij draagt de leverancier de volledige intellectuele-eigendomsrechten van alle goederen die voortvloeien uit de diensten over aan AMPLEXOR. Verder gaat de leverancier akkoord om, op vraag en kosten van AMPLEXOR, alle nodige stappen te ondernemen om de intellectuele-eigendomsrechten van AMPLEXOR te voltrekken.

Intellectuele-eigendomsrechten voor goederen gecreëerd door of vergund aan de leverancier voorafgaande of buiten een contract om (eerder bestaande IER's) blijven bij de leverancier (of de derde eigenaar). In die mate dat reeds bestaande IER's zijn ingebed in goederen die resulteren uit de diensten, garandeert de leverancier, of voert hij de procedure waarmee de derde eigenaar garandeert, aan AMPLEXOR en zijn affiliaties een wereldwijde, onomkeerbare, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de bestaande IER's te gebruiken als onderdeel van dergelijke goederen, inclusief het recht dergelijke IER's te verbeteren, ontwikkelen, marketen, distribueren, door te geven of op een andere manier te gebruiken.

De leverancier moet schriftelijk en voorafgaand aan de levering alle open-source-software specificeren die vervat zit in of gebruikt wordt door ingebedde software, indien aanwezig, en de schriftelijke toestemming van AMPLEXOR vragen. De leverancier gaat akkoord, op zijn eigen kosten open-source-softwarecomponenten die worden afgekeurd door AMPLEXOR te vervangen door software met minstens dezelfde kwaliteit en functionaliteit.

Als een claim wordt gemaakt tegen AMPLEXOR dat de goederen en/of diensten van de leverancier een inbreuk vormen op de intellectuele-eigendomsrechten van een derde, moet de leverancier op eigen kosten maar naar goeddunken van AMPLEXOR (i) AMPLEXOR en de klanten van AMPLEXOR, naargelang, het recht geven de goederen en/of diensten te blijven gebruiken; (ii) de goederen en/of diensten zo te wijzigen dat ze geen inbreuk meer vormen; of (iii) de goederen en/of diensten te vervangen door equivalenten die geen inbreuk vormen. Anders heeft AMPLEXOR het recht om het contract te beëindigen en alle sommen terug te eisen die daaronder heeft betaald aan de leverancier.

De leverancier kan geen intellectuele eigendom of andere rechten hebben over diensten die zijn uitgevoerd voor AMPLEXOR. Voor alle diensten die door AMPLEXOR besteld, verbindt de leverancier zich ertoe elke intellectuele eigendom waarop hij aanspraak kan maken, aan AMPLEXOR over te dragen.

De leverancier verbindt zich ertoe, AMPLEXOR niet verantwoordelijk te maken, door juridische of andere middelen, voor acties tegen hem/haar voor inbreuken op de intellectuele eigendom, waar de leverancier weet van heeft of veronderstelt te hebben, via de dienst geleverd door de leverancier.

Niettegenstaande andere handelingen, verbindt de leverancier zich ertoe, de overtreding onmiddellijk recht te zetten op zijn/haar eigen kosten door het verkrijgen en overdragen naar AMPLEXOR van alle intellectuele-eigendomsrechten op de bezwarende onderdelen van de dienst, of het rechtzetten van de bezwarende onderdelen van de dienst zodanig dat ze niet langer bezwarend zijn voor de intellectuele-eigendomsrechten.

Elk materiaal dat betrekking heeft op de service blijft de exclusieve eigendom van AMPLEXOR en wordt onmiddellijk teruggestuurd zodra de service is voltooid. De leverancier stuurt ook eventuele software terug die hem/haar ter beschikking was gesteld voor de uitvoering van de dienst zodra de dienst is voltooid. Tegelijkertijd moet de leverancier eveneens dergelijke software van zijn computer(s) verwijderen en alle back-ups of andere kopieën vernietigen.

13. COMPLIANCE, INTEGRITEIT

De leverancier biedt de goederen en/of diensten in overeenstemming met al de betreffende wetten, regelgeving en praktijkcodes.

De leverancier vertegenwoordigt en garandeert dat hij volledig in overeenstemming is en blijft met alle geldende wetten, regelgeving, instructies en beleidsregels omtrent handel en douane met inbegrip van maar niet beperkt tot het voldoen aan alle nodige boekingsvereisten, bewijzen van oorsprong, export- en importlicenties en vrijstellingen van, het houden van een adequaat archief met de betreffende overheidsorganen en/of onthullingen met betrekking tot de provisie van diensten, de vrijgave of overdracht van goederen, hardware, software en technologie.

Geen materiaal of uitrusting dat deel uitmaakt van of gebruikt wordt voor de goederen en/of diensten mag afkomstig zijn van een bedrijf of land dat wordt vermeld in een relevant embargo uitgegeven door de overheid van het land waar de goederen en/of diensten zullen worden gebruikt of een autoriteit die op een andere manier invloed heeft op de uitrusting en het materiaal dat deel uitmaakt van de goederen en/of diensten. Als goederen en/of diensten (zullen) worden onderworpen aan exportbeperkingen, is het de verantwoordelijkheid van de leverancier om AMPLEXOR hierover onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen over de details van dergelijke beperkingen.

Beide partijen garanderen dat ze niet, direct of indirect, en geen weet hebben van andere personen, direct of indirect, betalingen, geschenken of andere zullen uitvoeren aan hun klanten, overheidspersoneel of agenten, directeurs en medewerker van elke partij of elke andere partij op een manier die niet volgens de geldende wetten is (met inbegrip van maar niet beperkt tot de U. S. Foreign Corrupt Practices Act, de UK Bribery Act 2010 en, indien van toepassing, wetgeving uitgevoerd door lidstaten en ondertekenaars die de conventie inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren van de OESO implementeren), en zullen voldoen aan alle betreffende wetten, regelgeving, verordeningen en regels met betrekking tot omkoping en corruptie. Niets in het contract zal de andere partij of een van zijn affiliaties aansprakelijk maken om de andere terug te betalen voor dergelijke gegeven of beloofde consideraties.

Elke inbreuk op een verplichting die in deze clausule 13 is vervat, is een wezenlijke inbreuk op het contract en geeft de andere partij het recht, het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder invloed op andere rechten of herstellingen die daaronder of door de wet beschikbaar zijn. Niettegenstaande tegengestelde informatie in het contract, zal de leverancier, zonder restricties, AMPLEXOR schadeloos stellen en vrijwaren van alle verplichtingen, schade, kosten of onkosten opgedaan als gevolg van dergelijke inbreuk en beëindiging van het contract, of voortvloeiend uit exportbeperkingen achtergehouden door de leverancier.

14. VERTROUWELIJKHEID, GEGEVENSBEVEILIGING, GEGEVENSBESCHERMING

Zonder afbreuk te doen aan de verplichting die is vervat in de volgende clausule, behoudt AMPLEXOR zich het recht voor, specifieke en gedetailleerdere geheimhoudingsovereenkomsten (NDA, non-disclosure agreements) te sluiten met de leverancier.

De leverancier past strikte geheimhouding toe op alle gegevens van AMPLEXOR en alle andere mogelijke informatie met betrekking tot AMPLEXOR of de handel van zijn affiliaties, hun producten en/of hun technologieën die de leverancier ontvangt in verbinding met de goederen en/of diensten die moeten worden verstrekt (zowel voor als na de aanvaarding van het contract). De leverancier beperkt de onthulling van dergelijke vertrouwelijke informatie tot zijn werknemers, agenten of onderaannemers of andere derden die toegang tot dezelfde informatie moeten hebben voor de provisie van de goederen en/of diensten aan AMPLEXOR. De leverancier moet ervoor zorgen dat dergelijke werknemers, agenten, onderaannemers of derden onderworpen zijn en voldoen aan dezelfde verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid als toegepast zijn op de leverancier en aansprakelijk zijn voor ongeoorloofde onthullingen.

De leverancier moet de nodige waarborgen toepassen die adequaat zijn voor het type gegevens van AMPLEXOR die moeten worden beschermd, tegen de onbevoegde toegang of onthulling van AMPLEXOR-gegevens en het beschermen van dergelijke AMPLEXOR-gegevens in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen voor bescherming in de gerelateerde sector, of op dezelfde manier en in dezelfde mate dat het zijn eigen vertrouwelijke en eigendomsinformatie beschermt - al naargelang welke norm het strengst is. De leverancier kan vertrouwelijke informatie onthullen aan toegestane bijkomende ontvangers (wat neerkomt op de geautoriseerde vertegenwoordigers van de leverancier zoals auditoren, raadgevers, consultants en adviseurs), steeds op voorwaarde dat (i) dergelijke informatie enkel wordt onthuld als dit strikt noodzakelijk is, en (ii) dergelijke toegestane bijkomende ontvangers bij de leverancier een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekenen met voorwaarden die hiermee overeenkomen of, indien van toepassing, moeten overeenkomen met professionele gedragscodes die de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie garanderen.

Het is de leverancier niet toegestaan

 • AMPLEXOR-gegevens te gebruiken voor andere doelstellingen dan het leveren van goederen en/of diensten,
 • de klantgegevens gedeeltelijk of in hun geheel op eender welke manier te reproduceren, tenzij dit vereist is door de respectievelijke contractuele documenten, of AMPLEXOR-gegevens te onthullen aan derden zonder de schriftelijke toestemming van AMPLEXOR.

De leverancier moet op eigen kosten vereiste en adequate encryptiemethoden, antivirussoftware en security patches voor het besturingssysteem voor alle computers en software gebruikt voor het leveren van de goederen en diensten installeren en updaten en dit is ook van toepassing voor AMPLEXOR-gegevens in transit.

De leverancier brengt AMPLEXOR onmiddellijk op de hoogte over vermoedens van inbreuk op de gegevensbeveiliging of andere veiligheidsincidenten of -onregelmatigheden met betrekking tot AMPLEXOR-gegevens.

De leverancier gaat ermee akkoord dat AMPLEXOR alle informatie die het van de leverancier heeft gekregen, doorgeeft aan zijn affiliaties. De leverancier moet op voorhand alle nodige goedkeuringen of instemmingen van AMPLEXOR krijgen om dergelijke informatie aan affiliaties van AMPLEXOR te verstrekken indien dergelijke informatie om een bepaalde reden vertrouwelijk is of onderworpen is aan geldende wetten en regelgeving over gegevensbescherming en privacy.

15. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

Onverminderd de geldende verplichte wetten, moet de leverancier zonder restricties AMPLEXOR schadeloos stellen en vrijwaren van alle verplichtingen, schade, kosten, verliezen of onkosten opgedaan door AMPLEXOR als gevolg van een inbreuk op het contract door de leverancier. De leverancier moet, zonder restricties, AMPLEXOR schadeloos stellen en vrijwaren van mogelijke claims door derden tegen AMPLEXOR in verbinding met de goederen en/of diensten met inbegrip van maar niet beperkt tot claims dat dergelijke goederen en/of diensten een schending zijn van het intellectuele-eigendomsrecht van derden. Op vraag van AMPLEXOR moet de leverancier AMPLEXOR verdedigen tegen claims van derden.

De leverancier is verantwoordelijk voor het bestuur en het beheer van al zijn werknemers, leveranciers en/of onderaannemers, alsook voor hun handelingen of verzuim alsof deze handelingen of verzuim van de leverancier waren.

De leverancier behoudt de dekking van, en levert op aanvraag bewijs van, een adequate aansprakelijkheidsverzekering en wettelijke werknemersvergoedingen / aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever bij verzekeringsmaatschappijen met een goede reputatie en goede financiële gezondheid, wat echter de aansprakelijkheid van de leverancier aan AMPLEXOR niet opheft. Het verzekerde bedrag kan niet worden beschouwd als beperking van de aansprakelijkheid.

AMPLEXOR behoudt zich het recht voor, claims onder een contract, ongeacht voor welk bedrag, verschuldigd aan de leverancier, te verrekenen.

16. BEËINDIGING

AMPLEXOR kan het contract naar eigen goeddunken volledig of gedeeltelijk beëindigen door de leverancier dertig (30) kalenderdagen op voorhand schriftelijk op de hoogte te stellen. In dergelijk geval betaalt AMPLEXOR de leverancier de waarde van de geleverde maar onbetaalde goederen en/of diensten en bewezen directe kosten die redelijk zijn gemaakt door de leverancier voor de niet geleverde goederen en/of diensten, echter nooit meer dan de prijs van de goederen en/of diensten die in het contract zijn overeengekomen. Er is geen verdere compensatie verschuldigd aan de leverancier.

Indien de leverancier inbreuk pleegt op het contract, heeft AMPLEXOR het recht om het contract te beëindigen.

AMPLEXOR kan het contract met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien

 • een plaatsvervangende order wordt toegepast of opgesteld, of een vrijwillige regeling goedgekeurd, of een petitie voor een faillissementorder wordt gepresenteerd of een faillissementorder wordt gemaakt tegen de leverancier;
 • een andere situatie zich voordoet waarin de rechtbank of een crediteur het recht heeft een ontvanger of administrator aan te wijzen of een liquidatieorder kan maken;
 • andere gelijkaardige actie wordt ondernomen tegen of door de leverancier door zijn insolventie of als gevolg van schulden;
 • er een verandering is in het bestuur van de leverancier.

Bij het beëindigen moet de leverancier onmiddellijk en op eigen kosten alle respectievelijke AMPLEXOR-eigendom (inclusief AMPLEXOR-gegevens, documentatie en overdracht van intellectuele eigendom) teruggeven aan AMPLEXOR die hij op dat moment heeft, en moet hij AMPLEXOR de alle documenten geven over de geleverde goederen en/of diensten.