Beszállítói feltételek

 

Általános feltételek & EN9100 FELTÉTELEK (TERMÉKEK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE)

EN9100 SPECIFIKUS FELTÉTELEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az AMPLEXOR Általános Beszerzési Feltételei mellett az EN 9100 Feltételek határozzák meg az EN 9100 szabvánnyal összefüggő azon követelményeket, amelyeket az AMPLEXOR Beszállítóinak teljesíteniük kell az általuk elvégzendő Szolgáltatások tekintetében.

Az AMPLEXOR-nak meg kell győződnie arról, hogy tevékenységei, Termékei és Szolgáltatásai megfelelnek valamennyi alkalmazandó szabályozási követelménynek és az EN 9100 szabvánnyal összefüggő egyéb követelményeknek. A Beszállítók jelentős szerepet játszanak e célkitűzések elérésében. Ezért az általuk nyújtott Termékek/Szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében ellenőrizniük kell az általuk végzett tevékenységeket, továbbá meg kell győződniük arról, hogy a tevékenységeik végzésére az ISO 9001 és/vagy EN 9100 szabvány követelményeinek megfelelő minőségbiztosítási rendszer keretein belül sor.

Az EN 9100 Feltételekről szóló Megállapodás a Beszállítónak adott megrendelés részét képezi. A Beszállító a megrendelés visszaigazolásával, a fizetési megbízás átvételével, illetve a teljesítés megkezdésével feltétel nélkül elfogadja az AMPLEXOR EN 9100 Általános Beszerzési Feltételeit.

2. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER

Azoknak a Beszállítóknak, akiknek Terméke vagy Szolgáltatása egy jóváhagyott Minőségbiztosítási Rendszer hatályába tartozik, meg kell felelniük a jelenlegi EN 9100 „Minőségbiztosítási Rendszerek/Repülés és űrhajózás - Követelmények” című dokumentumban meghatározott valamennyi követelménynek, beleértve az alábbiakat:

 • Termékek, eljárások, folyamatok és berendezések jóváhagyása
 • Az alkalmazottak képesítésére vonatkozó követelmények.
 • Minőségirányítási rendszerekre vonatkozó követelmények.
 • Specifikációk, rajzok, folyamatokra vonatkozó követelmények, vizsgálati/ellenőrzési instrukciók és egyéb releváns műszaki adatok azonosítási és felülvizsgálati állapota.
 • a tervezésre, tesztekre, hitelesítésre, statisztikai vizsgálatok alkalmazására, ellenőrzésre vonatkozó követelmények, ideértve a Termékek átvételével összefüggő gyártási technikákat, valamint a szervezet általi átvételre vonatkozó instrukciókat, és adott esetben a kritikus cikkeket, a kulcsfontosságú jellemzőkre kiterjedően, a tesztmintákra vonatkozó követelmények (pl: előállítási módszer, szám, tárolási körülmények) a kialakítás jóváhagyása, vizsgálata/hitelesítése, ellenőrzése vagy auditálása tekintetében.
 • a Beszállító alábbi kötelezettségeire vonatkozó követelmények:
 • nem megfelelő Termék bejelentése a szervezet felé,
 • a szervezet engedélyének megszerzése a nem megfelelő Termékről való rendelkezésre,
 • a Termékben és/vagy folyamatokban, a Beszállítókban, a gyártólétesítmény helyszínében bekövetkezett változások bejelentése a szervezet felé, és szükség esetén a szervezet engedélyének megszerzése, továbbá
 • az alkalmazandó követelmények ismertetése az ellátási lánccal, az AMPLEXOR követelményeire kiterjedően,
 • adattárolási követelmények, valamint a szervezet, annak leányvállalatai és a szabályozó hatóságok belépési joga az összes létesítmény érintett területeire az ellátási láncnak a megrendelésben érintett minden szintjén, valamint a fentiek által az összes nyilvántartáshoz való hozzáférés joga.

Az AMPLEXOR-nak meg kell bizonyosodnia a meghatározott beszerzési követelmények megfelelőségéről, mielőtt azokat közli a Beszállítóval.

A Beszállítónak és az esetleges alvállalkozó beszállítóknak az AMPLEXOR kérésére rendelkezésre kell bocsátaniuk a Minőségbiztosítási Rendszer kézikönyvét. A dokumentált Minőségbiztosítási Rendszernek olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek értelmében a Beszállító szükség esetén kezeli az alkalmazottak kompetenciáit, tájékoztatását és oktatását.

3. TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS KIFIZETÉSE

A Beszállító kockázatkezelési módszertant alkalmaz.

Általános feltételek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az Általános Feltételek alkalmazásában a következő kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Általános Feltételek: a Termékek beszerzésére és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó jelen általános feltételek;

Megrendelőlap: a Beszállító árajánlatának vagy más jellegű ajánlatának az AMPLEXOR általi írásbeli megerősítése, amelyet a beszállító postai úton, faxon, vagy digitálisan kap meg;

Szerződés: Termékeknek és/vagy Szolgáltatásoknak az AMPLEXOR által a Beszállítótól történő beszerzésére irányuló írásbeli megállapodás és/vagy Megrendelőlap, beleértve az AMPLEXOR által benyújtott, ezek részét képező bármely egyéb dokumentumot, ideértve például az esetleges specifikációkat;

Hiba: a Specifikációktól való bármely eltérés, illetve a Termékek bármilyen jellegű, nem megfelelő működése;

Cikkek: minden olyan cikk, kép vagy egyéb anyag, mint például modellek, bélyegzők, rajzok, szerszámok vagy egyéb segédeszközök, amelyeket a Szerződéssel összefüggésben az AMPLEXOR a Beszállító rendelkezésére bocsát;

Termékek: minden olyan cikk, anyag, áru és bármely egyéb, a Megrendelőlapon vagy a Szerződésben meghatározott termék vagy adat, amely a Szerződés teljesítése során az AMPLEXOR és a Beszállító részére beszerzésre, kézbesítésre vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátásra kerül vagy kell kerülnie;

Szolgáltatások: a Megrendelőlapon vagy a Szerződésben meghatározottak szerinti minden olyan szolgáltatás, amelyet az AMPLEXOR számra ajánlanak vagy teljesítenek;

Specifikációk: a Termékek részletes specifikációja vagy leírása az AMPLEXOR és a Beszállító közötti megállapodásnak megfelelően, beleértve adott esetben az árajánlatkérésekben, ajánlatkérésekben, valamint az AMPLEXOR és a Beszállító közötti egyéb kommunikációban részletezett specifikációkat vagy leírásokat. Amennyiben nem áll rendelkezésre ilyen részletes specifikáció vagy leírás, a felek által általánosságban alkalmazott specifikációt vagy leírást, illetve amennyiben nem létezik ilyen specifikáció vagy leírás, az ágazaton belül általánosságban alkalmazott specifikációt vagy leírást kell érvényesnek tekinteni;

Beszállító: az AMPLEXOR részére a Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat rendelkezésre bocsátó fél;

Kapcsolt Vállalat: A Kapcsolt Vállalatok e tekintetben az AMPLEXOR-t ellenőrző, az AMPLEXOR által ellenőrzött, vagy az AMPLEXOR közös ellenőrzése alatt álló bármely más jogalany. Az „ellenőrzés”, ”ellenőriz” vagy „ellenőrzése alatt áll” kifejezések a kibocsátott részvények több, mint 50%-ához, illetve a szavazati jogok több, mint 50%-ához fűződő közvetlen vagy közvetett, jog szerinti, tényleges vagy törzsrészvényesi tulajdonjogot, illetve

az igazgatótanács vagy hasonló irányító testület tagjainak kinevezésére irányuló közvetlen vagy közvetett hatáskört jelenti.

AMPLEXOR: a Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat a Beszállítótól megrendelő fél;

Az AMPLEXOR Adatai: a Szerződés teljesítésének előkészítése vagy a Szerződés teljesítése során a Beszállító birtokába kerülő bármely adat vagy információ, beleértve valamely azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos adatokat, függetlenül attól, hogy az ilyen adatok vagy információk az AMPLEXOR-ral, annak Kapcsolt Vállalataival vagy azok leányvállalataival kapcsolatosak-e;

Kézbesítés: a Termékeknek a Beszállító által az 5.1. szakasszal összhangban történő kézbesítése;

Beágyazott Szoftver: a Termékek üzemeltetéséhez szükséges, továbbá a Termékekbe ágyazott és azok szerves részeként kézbesített szoftver;

Szellemi Tulajdon (Szellemitulajdon-jogok): (a) szabadalmak, használati minták, szerzői jogok, adatbázis-jogok, valamint védjegyekhez, kereskedelmi nevekhez, ábrákhoz, knowhow-hoz, és találmányok közzétételéhez fűződő (bejegyzett vagy nem bejegyzett) jogok; (b) a fenti jogok bármelyikének kérelmezése, újbóli kibocsátása, megerősítése, megújítása, kiterjesztése, megosztása vagy meghosszabbítása; és (c) bármely más Szellemitulajdon-jog vagy a világon bárhol máshol létező, ezekkel egyenértékű vagy hasonló oltalmi forma. 

2. HATÁLY

A Termékek vagy Szolgáltatások megrendelése, beszerzése, átvétele, biztosítása, megvétele, beszállítása vagy más módon történő rendelkezésre bocsátása tekintetében a jelen Általános Feltételek alkalmazandók az AMPLEXOR és a Beszállító közötti valamennyi árajánlat- és ajánlatkérésre, megrendelésre, megállapodásra és egyéb jogviszonyra (a Megrendelőlapokra, Szerződésekre, valamint a nem szerződéses, illetve a szerződéskötést megelőző jogviszonyokra kiterjedően), kivéve ha, és olyan mértékben, amennyiben az AMPLEXOR írásban eltért az Általános Feltételektől.

A Kapcsolt Vállalatok a jelen Általános Feltételek alapján a saját nevükben Szerződést köthetnek a Beszállítóval. A jelen Általános Feltételek nem alkalmazandók, amennyiben az érintett AMPLEXOR jogalany erről írásban időben értesíti a Beszállítót.

Amennyiben az AMPLEXOR és a Beszállító között olyan megrendelés, megállapodás vagy egyéb jogviszony jön létre, amelyre a jelen Általános Feltételek vonatkoznak, az a jelen Általános Feltételek a Termékek vagy Szolgáltatások beszerzésére irányuló jövőbeli megrendelésekre, megállapodásokra vagy egyéb jogviszonyokra való alkalmazásának a Beszállító általi elfogadásának tekintendő.

3. A BESZÁLLÍTÓ FELELŐSSÉGEI

A Beszállító a Termékek kézbesítését és a Szolgáltatások teljesítését

 1. a Szerződésnek és az AMPLEXOR instrukcióinak megfelelően;
 2. az alkalmazandó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban;
 3. hibáktól, és harmadik felekhez fűződő jogoktól mentesen, valamint
 4. a Szerződésben meghatározott konkrét célra alkalmas módon, vagy ennek hiányában azokra a célokra alkalmas módon végzi, amelyekre az ilyen Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat általában használják.

A Beszállító megbizonyosodik arról, hogy a Termékek csomagolása az iparági előírások szerint, a Termékek megőrzése és védelme szempontjából megfelelő módon történik.

A Beszállító vállalja, hogy a Termékek kézbesítését/Szolgáltatások teljesítését a Szerződésben vagy a Megrendelőlapon meghatározott minőségügyi előírásoknak és kézbesítési határidőknek megfelelően végzi.

A Termékek és/vagy Szolgáltatások biztosításával összefüggésben a Beszállító teljes körű és kizárólagos felelősséget vállal az alkalmazottai, illetve alvállalkozás esetén az alvállalkozói által elszenvedett munkahelyi balesetért vagy betegségért.

A Beszállító kizárólagos felelősséget vállal az alkalmazottai és/vagy alvállalkozói által benyújtott kárigényekért és/vagy az általuk indított peres eljárásokért, és korlátozás nélkül megvédi és kártalanítja az AMPLEXOR-t, illetve biztosítja kármentességét az ilyen kárigényekből és/vagy perekből, továbbá a jogszabályok, szabályzatok, gyakorlati kódexek, iránymutatások vagy bármely érintett kormányzat vagy kormányzati szerv által kiadott, a Beszállítóra, annak alkalmazottaira vagy alvállalkozóira alkalmazandó követelmények be nem tartásából eredő vagy azokkal összefüggő mindenfajta kárigénnyel, eljárással, intézkedéssel, büntetéssel, veszteséggel, költséggel, kárral és kiadással szemben. A Beszállító vállalja, hogy az AMPLEXOR kérésére a saját költségén megjelenik a bíróságon, elismerve az AMPLEXOR-t mint egyetlen és kizárólagos munkáltatót, és az AMPLEXOR rendelkezésére bocsátja az AMPLEXOR bíróság előtt történő megfelelő jogi védelméhez szükséges valamennyi kért dokumentációt és információt. Az előző mondat nem alkalmazandó, ha a kár az AMPLEXOR súlyos gondatlanságából vagy szándékos cselekményéből ered.

A peres eljárások, jelzálogok vagy egyéb vagyonmegterhelések elkerülése az érdekében az AMPLEXOR-nak jogában áll minden olyan kifizetés teljesítése, amellyel a Beszállító tartozik a Szolgáltatásokat teljesítő alkalmazottai és/vagy alvállalkozói felé, illetve jogában áll a Szerződés szerinti olyan Termékek rendelkezésre bocsátása, amelyekkel a Beszállító vagy annak alvállalkozói tartoznak. Az ilyen kifizetések teljesítésére a Beszállító hitelkeretéből történő levonással, ellentételezéssel vagy más módon kerülhet sor. A Beszállító megad az AMPLEXOR által az ilyen kifizetésekkel összefüggésben kért bármilyen támogatást, és kártalanítja az AMPLEXOR-t a teljesített kifizetésekért és/vagy rendelkezésre bocsátott Termékért. 

4. BESZÁLLÍTÓK ÉRTÉKELÉSE

Az AMPLEXOR listát vezet a jóváhagyott beszállítókról (Approved Supplier List, Jóváhagyott Beszállítók Listája). A Beszállítók értékelése attól függ, hogy milyen mértékben képesek az igényelt alkatrészek, anyagok, Termékek / Szolgáltatások beszerzésére és a minőségi követelmények betartására. A kiválasztás során előnyben részesülnek azok a Beszállítók, amelyek akkreditált harmadik felek által tanúsított irányítási rendszerrel rendelkeznek.

5. BESZÁLLÍTÓK ELLENŐRZÉSE

A Beszállítók ellenőrzésének elsődleges módszereként az AMPLEXOR jelentést készíthet a Beszállítók teljesítményéről, kiigazító intézkedések megtételét kérheti és/vagy Beszállítói ellenőrzést végezhet.

A Beszállítók ellenőrzésének szükségessége függ a Termékek/Szolgáltatások típusától, a beszerzett Termékek/Szolgáltatások által a végső minőségre gyakorolt hatástól, és adott esetben a Beszállító alkalmasságának és teljesítményének igazolására korábban felhasznált minőségügyi jelentésektől, illetve minőségügyi nyilvántartásoktól.

Az AMPLEXOR fenntartja a jogot, hogy rendszerellenőrzést végezzen a Beszállító telephelyén az erről szóló értesítést követő 15 munkanapon belül.

A beszerzéshez kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése érdekében a Beszállító engedélyezi az AMPLEXOR és a szabályozó hatóságok számára a telephelyére való belépést.

6. FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS

A Beszállító által a Megrendelőlapnak megfelelően kézbesített Termékek és/vagy teljesített szolgáltatások ellenértékeként az AMPLEXOR kifizeti a Beszállítónak a Szerződésben megállapított beszerzési árat, feltéve, ha a számla megfelel a Szerződésben foglalt követelményeknek.

A Beszállító a számlákat ellenőrizhető formában, az alkalmazandó törvényekkel, az általánosan elfogadott számviteli alapelvekkel, és az AMPLEXOR egyedi követelményeivel összhangban nyújtja be. A számlán az alábbi információknak kell szerepelniük:

 • A számla egyedi azonosító száma
 • Megrendelőlap száma
 • Beszállító neve/címe
 • Amplexor jogi személy héa-/adószáma
 • Beszállító héa-/adószáma
 • Mennyiség
 • Termékek és/vagy Szolgáltatások specifikációja
 • Ár (teljes kiszámlázott összeg)
 • Pénznem
 • Adó vagy héa összege
 • Engedélyezett Gazdasági Szereplő és/vagy Jóváhagyott Exportőri Engedély száma és/vagy adott esetben egyéb vámazonosító szám
 • Fizetési feltételek és a kifizetés dátuma

A számlákat a Megrendelőlapon vagy a Szerződésben feltüntetett számlázási címre kell küldeni.

Az AMPLEXOR a számlákat a Szerződésben foglalt fizetési feltételeknek megfelelően fizeti ki.

Az AMPLEXOR fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelőlapnak vagy a Szerződésnek nem megfelelő Termékek és/vagy Szolgáltatások esetében megtagadja vagy visszatartsa a kifizetést.

7. KÉZBESÍTÉS, SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE

Az AMPLEXOR-nak történő szállítást megelőzően a Beszállító ellenőrzi a Termékeket.

A Beszállító felelős a Terméken végzett valamennyi tesztelésért és vizsgálatért az átvétel, a gyártás, valamint a Beszállító által végzett végső ellenőrzés során.

A szállításhoz szükség lehet az anyagok és/vagy folyamatok tanúsítványaira. A Beszállítót a Megrendelőlapon tájékoztatják az ilyen követelményekről. A szállítás teljesítésével a Beszállító megerősíti, hogy a Termékek megfelelnek a Megrendelőlapon szereplő követelményeknek.

A Beszállítónak szigorúan be kell tartania a Megrendelőlapon meghatározott szállítási, kézbesítési vagy teljesítési határidőket. Az esetlegesen várható vagy tényleges késedelmek esetén a Beszállító azonnal értesíti az AMPLEXOR-t, ismerteti a késedelem okait, továbbá a késedelem áthidalása és minimalizálása érdekében megtett intézkedéseket, és visszatérítési ütemtervet bocsát az AMPLEXOR rendelkezésére.

Amennyiben a Szerződésben a felek máshogy nem állapodnak meg, a Termékek kézbesítésére, illetve a Szolgáltatások teljesítésére a Megrendelőlapon megadott helyszínen kerül sor, vagy, amennyiben ilyen helyszín nem kerül meghatározásra, az AMPLEXOR fő telephelyén.

Amennyiben az AMPLEXOR másként nem kéri, a Termékek kézbesítésére, és a Szolgáltatások teljesítésére az AMPLEXOR ügyfélfogadási idejében kerül sor.

A Kézbesítéskor a Beszállító (vagy kijelölt futárja) a szállítólevelet és az egyéb szükséges dokumentumokat az AMPLEXOR rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az AMPLEXOR jóváhagyta a részleges kézbesítést, a szállítólevélen fel kell tüntetni a fennmaradó tételeket.

A Kézbesítéssel a Termékek tulajdonjoga az AMPLEXOR-ra száll át.

8. NEM MEGFELELŐ TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK

A nem megfelelő anyagok nem kerülnek kiszállításra az AMPLEXOR számára annak előzetes írásos beleegyezése nélkül.

Az AMPLEXOR-t haladéktalanul értesíteni kell az ilyen Termékekről/Szolgáltatásokról, és a Beszállítónak írásos engedélyt kell kérnie az AMPLEXOR-tól a nem megfelelő Termékekkel/Szolgáltatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalához.

Az AMPLEXOR beszerzési vagy minőségügyi képviselőjének kérésére a Beszállító kiigazító intézkedést tesz a Beszállító Terméke hibájának vagy nem megfelelőségének kiküszöbölése érdekében. A Beszállító vállalja, hogy kidolgozza és végrehajtja a meghibásodások kijavítására irányuló megfelelő kiigazító intézkedéseket. Az AMPLEXOR-nak meg kell bizonyosodnia a meghozott intézkedések hatékonyságáról.

9. ÁTVÉTEL

A Termékek Kézbesítése, illetve a Szolgáltatások teljesítése nem minősül az ilyen Termékek vagy Szolgáltatások AMPLEXOR általi átvételének.

Az AMPLEXOR számára elég időnek kell rendelkezésre állnia a Termékek és/vagy Szolgáltatások vizsgálatához vagy teszteléséhez, továbbá az esetleges hibáknak a Beszállító felé történő jelentéséhez.

Amennyiben a Termékek és/vagy Szolgáltatások valamely hibája nem volt ésszerűen kimutatható a vizsgálat során, az AMPLEXOR számára elegendő időnek kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy a hibát annak észlelését követően bejelenthesse és/vagy visszautasíthassa a Termékeket/Szolgáltatásokat.

A felek megállapodhatnak egy bizonyos átvételi eljárásban, amely esetben az átvétel az AMPLEXOR írásos átvételi nyilatkozatától függ. A Beszállító előre, ésszerű időn belül írásban értesíti az AMPLEXOR-t, ha a Termékek és/vagy Szolgáltatások átvételre készek.

Az AMPLEXOR bármely visszautasított Termék vagy Szolgáltatás esetében érvényesítheti a Szerződésben meghatározott bármely jogorvoslati módot.

10. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS

Amennyiben a Termékek Kézbesítése, illetve a Szolgáltatások teljesítése nem a megállapodott határidő(k)ben történik, az AMPLEXOR

 • teljes egészében vagy részben felmondhatja a Szerződést, vagy érvénytelenítheti a Megrendelőlapot;
 • visszautasíthatja a Termékek további kézbesítését, illetve a Szolgáltatások további teljesítését;
 • megtéríthetteti a Beszállítóval az AMPLEXOR-ra a Termékek és/vagy Szolgáltatások más Beszállítótól történő beszerzéséből eredően háruló ésszerű kiadásokat,
 • kártérítést igényelhet a Beszállító késedelméből eredően az AMPLEXOR-ra háruló költségekért, kiadásokért és kötbérekért, továbbá
 • adott esetben kötbér megfizetését írhatja elő a Szerződésben megállapodottak szerint.

11. GARANCIA ÉS JOGORVOSLAT

A Beszállító szavatolja, hogy a Termékek és/vagy Szolgáltatások megfelelnek a Szerződésnek/Megrendelőlapnak, beleértve többek között a 3. szakaszban meghatározott Beszállítói kötelezettségeket.

A Beszállító szavatolja, hogy a Termékek a Kézbesítés időpontjában újak és nem használtak, és a garancia időtartama alatt hibáktól mentesek maradnak.

12. SZELLEMI TULAJDON

A Beszállító átengedi a Szolgáltatásokból eredően a Termékekhez fűződő minden Szellemi Tulajdon teljes tulajdonjogát. A Beszállító vállalja továbbá, hogy az AMPLEXOR kérésére és költségén megtesz minden további szükséges lépést annak érdekében, hogy az adott Szellemi Tulajdon teljes egészében az AMPLEXOR tulajdonába kerüljön.

A Beszállító által a Szerződés létrejöttét megelőzően vagy azon kívül létrehozott vagy engedélyezett  Termékekhez fűződő Szellemitulajdon-jogok (Létező Szellemitulajdon-jog) továbbra is a Beszállító (vagy a harmadik fél tulajdonos) tulajdonában maradnak. Amennyiben Létező Szellemitulajdon-jog fűződik a Szolgáltatásokból eredő valamely Termékhez, a Beszállító megadja, vagy vállalja, hogy a harmadik fél tulajdonos megadja az AMPLEXOR és Kapcsolt Vállalatai számára a világszerte érvényes, visszavonhatatlan, átruházható, nem kizárólagos, jogdíjmentes használati jogot az adott Termékekhez fűződő Létező Szellemitulajdon-joghoz, beleértve a Létező Szellemitulajdon-jog javításának, fejlesztésének, forgalmazásának, terjesztésének, nem kizárólagos használati engedélye kiadásának, vagy egyéb módon történő használatának jogát.

A Beszállítónak írásban, a Kézbesítést megelőzően meg kell adnia az esetleges Beágyazott Szoftverben található, vagy az az által használt valamennyi nyílt forráskódú szoftvert, és az AMPLEXOR írásos engedélyét kell kérnie. A Beszállító vállalja, hogy saját költségén kicseréli az AMPLEXOR által visszautasított bármilyen nyílt forráskódú szoftverösszetevőt egy legalább ugyanolyan minőségű és funkcionalitású szoftverre.

Amennyiben az AMPLEXOR ellen kárigényt nyújtanak be azzal összefüggésben, hogy a Beszállító Termékei és/vagy Szolgáltatásai sértik valamely harmadik fél Szellemitulajdon-jogát, a Beszállító a saját költségét, de az AMPLEXOR diszkrecionális döntése alapján (i) megszerzi az AMPLEXOR vagy adott esetben az AMPLEXOR ügyfelei számára a Termékek és/vagy Szolgáltatások további használatának jogát; (ii) olyan módon módosítja a Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat, hogy azok ne legyenek jogsértőek; vagy (iii) helyettesíti a Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat azok nem jogsértő megfelelőivel. Egyebekben az AMPLEXOR-nak jogában áll a Szerződés felmondása, és a Beszállítónak a Szerződés szerint kifizetett összegek visszaigénylése.

A Beszállító nem követelhet magának Szellemitulajdon-jogokat és egyéb jogokat az AMPLEXOR megbízásából teljesített Szolgáltatások kapcsán. Az AMPLEXOR által megrendelt valamennyi Szolgáltatás esetében a Beszállító vállalja, hogy átenged minden szerzői jogot az AMPLEXOR számára, amelyre igényt tarthatna.

A Beszállító vállalja, hogy sem bírósági, sem bíróságon kívüli úton nem teszi felelőssé az AMPLEXOR-t az ellene a Szellemitulajdon-jogok olyan megsértése miatt indított bármiféle kereset miatt, amelynek a Beszállító tudatában van, vagy úgy ítélik meg, hogy tudatában van a Beszállító által teljesített Szolgáltatás révén.

Bármely egyéb intézkedés sérelme nélkül a Beszállító vállalja a jogsértés késedelem nélküli, saját költségére történő orvoslását azáltal, hogy beszerzi és átruházza az AMPLEXOR részére a Szolgáltatás inkriminált részének/részeinek Szellemitulajdon-jogát, illetve oly módon módosítja a Szolgáltatás inkriminált részét/részeit, hogy az a továbbiakban nem sért Szellemitulajdon-jogokat.

Minden, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó anyag az AMPLEXOR kizárólagos tulajdonában marad, és a Szolgáltatás teljesítését követően haladéktalanul vissza kell juttatni azokat. A Beszállítónak a Szolgáltatás teljesítését követően továbbá vissza kell juttatnia a számára a Szolgáltatás teljesítése érdekében átadott minden szoftvert. Ezzel párhuzamosan törölnie kell ezen szoftvereket számítógépéről/számítógépeiről, és meg kell semmisíteni minden biztonsági mentést, illetve egyéb példányt.

13. MEGFELELŐSÉG, INTEGRITÁS

A Beszállító a Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat a vonatkozó törvényekkel, jogszabályokkal és gyakorlati kódexekkel összhangban bocsátja rendelkezésre.

A Beszállító vállalja és garantálja, hogy teljes mértékben megfelel és a jövőben is meg fog felelni valamennyi alkalmazandó kereskedelmi és vámügyi törvénynek, jogszabálynak, utasításnak és politikának, beleértve többek között az összes szükséges vámügyi követelmény teljesítését, eredetigazolások biztosítását, export- és importengedélyek beszerzését és a fenti követelmények alól való mentességek helyes alkalmazását, továbbá a megfelelő iratok benyújtását az érintett kormányzati szerveknek és/vagy adatok nyilvánosságra hozatalát a termékek, hardverek, szoftverek és technológia kibocsátásával vagy átadásával összefüggésben.

A Termékek és/vagy Szolgáltatások részét képező, vagy azokhoz felhasznált anyagok vagy berendezések nem származhatnak olyan vállalattól vagy országból, amelyre a Termékek és/vagy Szolgáltatások felhasználása szerinti ország hatósága, illetve a Termékek és/vagy Szolgáltatások részét képező berendezésekre vagy anyagokra egyebekben befolyással lévő hatóság által kiadott embargó vonatkozik. Amennyiben valamely Termék és/vagy Szolgáltatás exportkorlátozás alá esik vagy fog esni, a Beszállító felelőssége, hogy írásban haladéktalanul tájékoztassa az AMPLEXOR-t az ilyen korlátozások részleteiről.

Mindkét fél garantálja, hogy egyikük sem fog közvetlenül vagy közvetve kifizetést teljesíteni, ajándékozni, vagy más módon kötelezettséget vállalni az ügyfeleik, kormányzati tisztviselők, illetve valamely Fél megbízottjai, igazgatói és alkalmazottai, illetve bármely más fél felé az alkalmazandó törvényekkel ellentétes módon (ideértve többek között a külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló egyesült államokbeli törvényt, a megvesztegetésről szóló, 2010. évi egyesült királyságbeli törvényt, és adott esetben a külföldi közhivatalnokok megvesztegetése elleni küzdelemről szóló OECD egyezményt aláíró tagállamok és felek által végrehajtott jogszabályokat) - illetve egyiküknek sincs tudomásuk arról, hogy más személyek közvetlenül vagy közvetve ilyet tesznek -, és megfelelnek a megvesztegetésre és korrupcióra vonatkozó törvényeknek, jogszabályoknak, rendeleteknek és szabályoknak. A Szerződés egyik rendelkezése sem teszi kötelessé egyik Felet sem arra, hogy megtérítse a másik fél számára a fent említett, ténylegesen megadott vagy ígért ellenértéket.

A jelen 13. szakaszban meghatározott kötelezettségek megsértése a Szerződés jelentős mértékű megsértésének minősül, és feljogosítja a Feleket a Szerződés azonnali hatályú, a Szerződés vagy a törvény szerinti további jogok vagy jogorvoslatok sérelme nélkül történő felmondására. A Szerződés bármilyen ellenkező értelmű rendelkezése ellenére, a Beszállító korlátozás nélkül kártalanítja az AMPLEXOR-t és kármentességét biztosítja a Szerződés ilyen jellegű megsértéséből és felmondásából, illetve a Beszállító által eltitkolt export-korlátozásokból eredő kötelezettségekkel, károkkal, költségekkel, illetve kiadásokkal szemben.

14. TITOKTARTÁS, ADATBIZTONSÁG, ADATVÉDELEM

A következő szakaszban szereplő kötelezettségre is figyelemmel, az AMPLEXOR fenntartja a jogot arra, hogy egyedi és részletesebb Titoktartási Megállapodást Non-Disclosure Agreements, NDA) kössön a Beszállítóval.

A Beszállító szigorúan bizalmasan kezeli az AMPLEXOR Adatait, továbbá az AMPLEXOR-ral vagy Kapcsolt Vállalataival, azok Termékeivel és/vagy technológiáival kapcsolatos minden olyan információt, amely a Beszállító tudomására jut a rendelkezésre bocsátott Termékekkel és/vagy Szolgáltatásokkal összefüggésben (a Szerződés elfogadása előtt és után egyaránt.) A Beszállító a fent említett bizalmas anyagokat olyan mértékben közli az alkalmazottaival, megbízottjaival vagy alvállalkozóival, amilyen mértékben erre a Termékek és/vagy Szolgáltatások AMPLEXOR számára történő biztosításához szükségük van. A Beszállító meggyőződik arról, hogy az említett alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói, illetve egyéb harmadik felek a Beszállítóra érvényes titoktartási kötelezettségek hatálya alá tartoznak, és ezeket betartják, és felelősek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatalért.

A Beszállító a védett AMPLEXOR Adatok típusának megfelelő biztosítékokat alkalmaz az AMPLEXOR Adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, vagy az Adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatala ellen, és megvédi az AMPLEXOR Adatait az adott iparágban általánosságban elfogadott adatvédelmi előírásoknak megfelelően, vagy ugyanazon a módon és ugyanolyan mértékben, ahogy a saját bizalmas és védett információit védi, attól függően, hogy melyik előírás magasabb szintű. A Beszállító bizalmas információkat közölhet További Engedélyezett Címzettekkel (azaz a Beszállító felhatalmazott képviselőivel, a auditorokra, jogi képviselőkre, szaktanácsadókra és tanácsadókra kiterjedően), amelynek minden esetben feltétele, hogy (i) az ilyen információk közlésére kizárólag a szükséges mértékben kerül sor, és (ii) a További Engedélyezett Címzettek olyan titoktartási megállapodást kötnek a Beszállítóval, amelynek feltételei lényegében megegyeznek a jelen Általános Feltételekben meghatározottakkal, illetve adott esetben kötelesek megfelelni az ilyen információk bizalmas jellegét biztosító szakmai magatartási kódexeknek.

A Beszállító

 • nem használhatja fel az AMPLEXOR Adatait a Termékek és/vagy Szolgáltatások biztosításától eltérő célokra,
 • semmilyen formában sem terjesztheti az Ügyféladatokat vagy azok egy részét, kivéve a vonatkozó szerződéses dokumentumokban igényelt adatokat, illetve nem közölheti az AMPLEXOR Adatait harmadik féllel az AMPLEXOR előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

A Beszállító saját költségén telepíti és frissíti a szükséges és megfelelő titkosítási eszközöket, vírusvédelmi szoftvereket és az operációs rendszer biztonsági frissítéseit a Termékek rendelkezésre bocsátásával és/vagy a Szolgáltatások teljesítésével összefüggésben használt valamennyi számítógépre és szoftverre, ez érvényes az átadás alatt lévő AMPLEXOR Adatokra is.

A Beszállító haladéktalanul értesíti az AMPLEXOR-t az adatvédelmi szabályok megsértésének gyanújáról, illetve bármely egyéb, az AMPLEXOR Adatait érintő biztonsági incidensről vagy szabálytalanságról.

A Beszállító beleegyezik, hogy az AMPLEXOR-nak jogában áll a Beszállítótól kapott bármilyen információt közölni a Kapcsolt Vállalatokkal. Amennyiben a fent említett adatok bármilyen okból bizalmasak, vagy az alkalmazandó adatvédelmi törvények és jogszabályok hatályába tartoznak, a Beszállító beszerzi az AMPLEXOR-nak az ilyen információk Kapcsolt Vállalatokkal történő közlésére irányuló előzetes jóváhagyását, illetve beleegyezését.

15. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS KÁRTÉRÍTÉS

A kötelezően alkalmazandó törvények sérelme nélkül, a Beszállító korlátozás nélkül kártalanítja az AMPLEXOR-t és biztosítja kármentességét a Beszállító szerződésszegéséből eredően az AMPLEXOR-ra háruló kötelezettségekkel, az AMPLEXOR-t ért károkkal, az általa viselendő költségekkel, veszteségekkel vagy kiadásokkal szemben. A Beszállító korlátozás nélkül kártalanítja az AMPLEXOR-t és biztosítja kármentességét az AMPLEXOR ellen a Termékekkel és/vagy Szolgáltatásokkal összefüggésben harmadik fél által benyújtott kárigényekkel szemben, beleértve korlátozás nélkül a valamely harmadik fél Szellemitulajdon-jogát sértő Termékek és/vagy Szolgáltatások miatt benyújtott kárigényeket. Az AMPLEXOR kérésére a Beszállító megvédi az AMPLEXOR-t a harmadik felek által benyújtott kárigényekkel szemben.

A Beszállító felelős az alkalmazottai, beszállítói és/vagy alvállalkozói ellenőrzéséért és irányításáért, továbbá úgy felel az ő cselekvéseiért vagy mulasztásaiért, mintha azok a Beszállító cselekvései vagy mulasztásai lennének.

A Beszállítónak érvényes, megfelelő felelősségbiztosítással és a törvény által előírt munkavállalói kártérítési/munkáltatói felelősségbiztosítással kell rendelkeznie megbízható és rendezett pénzügyi háttérrel rendelkező biztosítóknál - és kérésére igazolnia kell ezek meglétét -, amely azonban nem mentesíti a Beszállítót az AMPLEXOR-ral szemben fennálló bármely felelősségvállalás alól. A biztosítási összeg nem tekinthető a felelősség korlátozásának.

Az AMPLEXOR fenntartja a jogot arra, hogy a Szerződés szerinti bármely követelést a Beszállító felé fennálló tartozások kiegyenlítésére használjon fel.

16. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

Az AMPLEXOR indokolás nélkül felmondhatja a Szerződést, vagy annak egy részét, amelyről harminc (30) naptári nappal előre értesíti a Beszállítót. Ebben az esetben az AMPLEXOR megfizeti a Beszállítónak a kézbesített, de kifizetetlen Termékek és/vagy Szolgáltatások értékét, továbbá a nem kézbesített Termékek és/vagy nem teljesített Szolgáltatások miatt a Beszállítót ésszerűen terhelő közvetlen, igazolt költségeket, ez az összeg azonban semmilyen esetben sem haladhatja meg a Termékek és/vagy Szolgáltatások Szerződésben megállapodott árát. A Beszállító további kártérítésre nem tarthat igényt.

A Beszállító szerződésszegése esetén az AMPLEXOR-nak jogában áll a Szerződés felmondása.

Az AMPLEXOR írásos értesítés útján azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, amennyiben

 • a Beszállító ellen ideiglenes határozatot kérelmeztek vagy hoztak, vagy önkéntes megállapodás került jóváhagyásra, vagy csődeljárási határozatra irányuló kérelmet nyújtottak be, vagy csődeljárás iránti határozatot hoztak; vagy
 • olyan körülmény merül fel, amely feljogosítja a bíróságot vagy valamely hitelezőt csődgondnok vagy ügyintéző kijelölésére, vagy felszámolásra irányuló határozat meghozatalára; vagy
 • egyéb hasonló intézkedés meghozatalára kerül sor a Beszállító ellen vagy a Beszállító által annak fizetésképtelenné válása vagy tartozás eredményeképpen;
 • a Beszállító szervezetének irányításában változás következik be.

A Beszállítónak a felmondást követően haladéktalanul, a saját költségén vissza kell juttatnia az AMPLEXOR-nak az AMPLEXOR összes, a Beszállító ellenőrzése alá tartozó tulajdonát (beleértve az AMPLEXOR Adatait, dokumentációit, és az átruházott Szellemi Tulajdont), és az AMPLEXOR rendelkezésére kell bocsátania a kézbesített Termékekről és/vagy teljesített Szolgáltatásokról szóló teljes dokumentációt.