Jeden dostawca – lider rynku w dziedzinie informacji na temat wyrobów medycznych. Jedyne dostępne rozwiązanie następnej generacji. Charakteryzuje się zintegrowanym projektem i modułowością przy wdrożeniu - Integral by Design, Modular by Implementation. Jedno ostateczne źródło wiarygodnych informacji.

AMPLEXOR Life Sciences Suite umożliwia zarządzanie regulowanymi treściami i procesami przedsiębiorstwa, a także procesami publikacji. Osiągnięcie i utrzymanie globalnej zgodności regulacyjnej.

 • Best Total Cost of Ownership (TCO)
 • Extremely configurable and agile in adapting to new business processes
 • Ready to be validated and deployed without expensive customization
 • Supports efficient enterprise-wide collaboration
 • Bolsters data standardization – no data redundancy
 • Ensures simple upgrades and backwards compatibility configuration
 • Guarantees easy and flexible migrations, interfaces, and process automation
 • Incorporates best-practice modules as a quick start
 • Best design for on- or off-premises – no need for interfaces between subsystems
 • Completely self-reliant as it is independent of application, tenancy, infrastructure, and location

This second-generation, compliance-centric solution suite enables life sciences companies to replace siloed tools with a single authoritative software product to proactively manage information, business processes, regulated documents, and electronic records, and to use advanced reporting tools across the entire product lifecycle: from product nomination to post-submission and post-approval maintenance. Enter or import the data into the system only once. Don’t leave your metadata redundant – leverage it over the entire product value chain!

AMPLEXOR Life Sciences Suite is built on unique and innovative Integral by Design, Modular by ImplementationTM architecture, which allows for seamless integration of all of its modules. Depending on your organization’s needs, it can support either singular compliance-relevant processes or complete enterprise compliance management. This unprecedented level of integration increases the level of efficiency, promotes enterprise-wide standardization and enables the transformation of your business. This results in lower complexity, higher overall quality of products, and sustainable compliance.

Take advantage of the best TCO on market.

 • Najlepszy całkowity koszt własności (TCO)
 • Bardzo duże możliwości konfiguracji i sprawność w dostosowywaniu do nowych procesów biznesowych
 • Gotowość do walidacji i wdrożenia bez drogiego dostosowywania
 • Obsługuje skuteczną współpracę w całym przedsiębiorstwie
 • Wspomaga standaryzację danych – bez redundancji
 • Zapewnia łatwą aktualizację i konfigurację zgodności wstecznej
 • Gwarantuje łatwą i elastyczną migrację, interfejsy i automatyzację procesów
 • Moduły najlepszych praktyk umożliwiają szybkie wdrożenie
 • Najlepsze rozwiązanie do stosowania w siedzibie przedsiębiorstwa i poza siedzibą – brak konieczności stosowania interfejsów między podsystemami
 • Całkowita samowystarczalność – niezależnie od zastosowania, dzierżawy, infrastruktury i lokalizacji

Ten pakiet drugiej generacji, którego głównym celem jest zapewnienie zgodności z przepisami, umożliwia firmom z branży nauk biologicznych zastąpienie odizolowanych od siebie narzędzi jednym ostatecznym kompleksowym programem. Pozwala on proaktywnie zarządzać informacjami, procesami biznesowymi, dokumentami regulowanymi i rejestrami elektronicznymi. Rozwiązanie umożliwia również korzystanie z zaawansowanych narzędzi sprawozdawczych podczas całego cyklu życia wyrobu, od wytypowania wyrobu po czynności w zakresie utrzymania w okresie po złożeniu wniosku o rejestrację i po zatwierdzeniu wniosku. Dane wprowadza się do systemu tylko raz. Unikanie redundancji metadanych – wykorzystywanie danych w całym łańcuchu wartości wyrobu!

Pakiet AMPLEXOR Life Sciences Suite jest zbudowany w oparciu o innowacyjną architekturę Integral by Design, Modular by ImplementationTM, która umożliwia płynną integrację wszystkich modułów. W zależności od potrzeb organizacji może on obsługiwać pojedyncze procesy zachowania zgodności lub pełen proces zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie. Ten niespotykany wcześniej poziom integracji podnosi wydajność, ułatwia standaryzację w całym przedsiębiorstwie i umożliwia transformację prowadzonej działalności. Pozwala to ograniczyć złożoność, podnieść ogólną jakość wyrobów i zapewnić trwałą zgodność z przepisami.

Oferujemy najlepszą wartość TCO na rynku.

Pakiet AMPLEXOR Life Sciences Suite został zbudowany w oparciu o solidną i dobrze znaną platformę branżową, EMC DocumentumTM.

Amplexor Life Sciences Suite Circle s

AMPLEXOR Life Sciences Suite is a compliance foundation composed by: ProductExpert, R&DExpert, QualityExpert, RIMExpert, SubmissionExpert, ClinicalExpert, ManufacturingExpert and VigilanceExpert.


JAKOŚĆ I PROCESY PRODUKCYJNE ORAZ
ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI


ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI (W TYM ZARZĄDZANIE PRÓBAMI KLINICZNYMI)


ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI REGULACYJNYMI I WNIOSKAMI O REJESTRACJĘ (W TYM PUBLIKOWANIE)

 

ZARZĄDZANIE PHV

 

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ REGULACYJNĄ

 

ANALIZY BIZNESOWE

Pakiet AMPLEXOR Life Sciences Suite pozwala użytkownikom skutecznie radzić sobie z wyzwaniami branży w dziedzinie badań i rozwoju, prób klinicznych, zagadnień regulacyjnych, PhV, zapewnienia i kontroli jakości, produkcji itp.

Pakiet AMPLEXOR Life Sciences Suite można nabyć w formie licencji lub subskrypcji. Każdy użytkownik może wybrać wersję, która mu odpowiada.

Zapraszamy do grona naszych klientów. Nasz klient jest dla nas partnerem.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami